Koronawirusyň gelip çykyşy bilen bagly täze maglumatlar

Koronawirusyň gelip çykyşy bilen bagly täze maglumatlar

COVID-19 eýýäm 2012-nji ýylda hem adam bedenine uýgunlaşyp bilýän eken. Bu barada wirusolog Jonatan Latem bilen biolog Ellison Wilson "Independent Science News"-da ýazdylar diýip, rbc.ru habar berýär.

Alymlar Hytaýyň Ýunnan welaýatyndan bolan magdançylary bejeren lukman Li Sýunyň dissertasiýasyny tapdylar. Olar iki hepdeläp şahtany ýarganatlaryň nejasatlaryndan arassalapdyrlar. Şondan soň hem olarda pnewmoniýa, gury üsgülewük, el -aýak agyrylary we ýokary gyzdyrma ýaly, COVID-19-a mahsus alamatlar ýüze çykyp başlapdyr. Näsaglaryň öýkeniniň howasyny çalyşmaly bolupdyr. Alty işçiniň üçüsi ýogalypdyr.
Soňra magdançylaryň analizleri Wuhan şäherindäki laboratoriýa iberilýär we olara SARS-a meňzeş koronawirusyň ýokuşandygy anyklanylýar. Şeýlelik bilen, barlagçylaryň belleýşi ýaly, COVID-19-yň eýýäm şol döwürde adam bedenine uýgunlaşandygyna ynanmaga esas bar.

Makalada: "Dissertasiýadaky subutnamalar bizi COVID-19-yň gelip çykyşy baradaky ähli bilýänlerimizi täzeden gözden geçirmäge mejbur etdi" - diýilýär. Latem we Wilson koronawirusyň Wuhan laboratoriýasyndan bir säw bilen "sypyp", "adama ýokary derejede uýgunlaşan adaty bolmadyk patogen koronawirus" SARS CoV-2 görnüşine özgerendir, nusgalar bolsa geçen ýyl laboratoriýanyň çäklerinden "çykyp", pandemiýa öwrülendir diýip çak edýärler.

Hytaý häkimiýetleriniň resmi maglumatlaryna görä, COVID-19 geçen ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda ýaýrap başlady. Wirusyň ýaýrama ojagy Wuhan bazary boldy.