Aşgabadyň kärhanalary bir gezeklik lukmançylyk agyz-burun örtükleriniň önümçiligine başlamaga taýýarlanýar

Aşgabadyň kärhanalary bir gezeklik lukmançylyk agyz-burun örtükleriniň önümçiligine başlamaga taýýarlanýar

Aşgabadyň lukmançylyk pamygyny we kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhanalary bir gezek ulanylýan lukmançylyk agyz-burun örtüklerini öndürmek boýunça awtomatiki ugry işe girizýär. Dem alyş gorag serişdesini öndürmek üçin çig mal hökmünde ýurdumyzyň içinde öndürilýän dokalmadyk material ulanylar. Kärhanada gurlan doly awtomatiki aýlawly enjamlar minutda ýüz töweregi önüm öndürmäge ukyplydyr. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary hem şahsy dem alyş gorag enjamlaryny öndürýärler. Ýurduň iň baýry kärhanasy bolan Aşgabadyň "Bahar" tikinçilik kärhanasynda nah matalardan köp gezeklik agyz-burun örtüklerini öndürmek ýola goýuldy. Bu ýerde altmyşdan gowrak ýöriteleşdirilen enjam oturdylyp, olar her gün birnäçe müň şahsy gorag serişdesini öndürmäge mümkinçilik berýär.