Özbegistanda Gurban baýramy karantiniň talaplaryna laýyklykda belleniler

Özbegistanda Gurban baýramy karantiniň talaplaryna laýyklykda belleniler

Özbek lideri Şawkat Mirziýoýew Gurban baýramynyň bellenilmegi barada karara gol çekdi. Bu barada 24-nji iýulda Prezident administrasiýasynyň metbugat gullugy tarapyndan CentralAsia.news-a habar berildi.

Karara laýyklykda, 2020-nji ýylda Gurban baýramy 31-nji iýulda belleniler.
Baýramyň belleniljek senesi Özbegistanyň Musulman Geňeşi tarapyndan kesgitlenildi. Mundan başga-da, Mirziýoýew jogapkär bölümlere we sebit ýolbaşçylaryna Gurban baýramyny bellemäge taýýarlygy koronawirus epidemiýasy sebäpli girizilen çäklendiriji çärelere laýyklykda guramagy tabşyrdy.
Özbegistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerine ýetip gelýän baýramçylyk bilen baglanyşykly çäreleri ýaýmak maslahat berildi diýlip habar berilýär.
Mundan başga-da, döwlet baştutany koronawirusa garşy göreşmek boýunça döwlet komissiýanyň karantini 1-nji awgustdan soň uzaltmak baradaky teklibini tassyklady.

Şu güne çenli Özbegistanda koronawirus bilen kesellänleriň sany 19 653-e ýetdi. Juma gününe çenli 10472 adam bu keselden gutuldy.