Ulagyň "derdini" tüssesiniň reňkinden nädip anyklamaly?

Ulagyň "derdini" tüssesiniň reňkinden nädip anyklamaly?

Zyňyndy gazlaryň reňki hereketlendirijiniň (motoryň) ýagdaýyny ýa-da awtoulagda nähilidir bir näsazlyklaryň bardygyny aç-açan aýdyp bilýär, şonuň üçin, ynha, şu ýönekeýje düzgünleri ýatda saklamak gerek. Muny popmech.ru ýetirýär.

Sowuk howada hereketlendiriji gyzdyrylýarka, köplenç, gaz çykýan turbadan ak tüssäniň göterilýändigini görýäris. Beýle ýagdaýda zyňyndy gazlara bug reňk berýär – bu adaty ýagdaý bolup, asla näsazlygyň alamaty däldir. Ýöne ýokary temperaturaly howada şeýle tüsse görünse, onda hereketlendirijide sowadyjy suwuklygyň silindrlere barşyny barlamak artykmaçlyk etmez.
Zyňyndy gazlaryň gök reňde bolmagy ýanyş kamerasyna ýag girendigini görkezýär. Adat bolşy ýaly, bu ýagyň sarp edilişiniň ýokarlanmagy we silindrlerde gysyşyň peselmegi bilen baglanyşykly ýüze çykýar. Şeýle ýagdaý ýag çykaryjy klapanlaryň çeýeliginiň ýitmegi, karteriň şemalladyş ulgamynyň näsaz işlemegi we pes hilli motor ýagynyň ulanylmagy sebäpli halkalaryň kokslanmagy ýaly sebäpleriň netijesinde ýüze çykyp bilýär.
Gara tüsse garyndy emele getirişde näsazlygyň bardygyny görkezýär. Häzirki zaman awtoulaglarynda garyndynyň parametrleri elektron görnüşinde dolandyrylýar, şonuň üçin çykýan gazlaryň gara reňki datçikleriň ýa-da ýangyç ulgamynyň beýleki bölekleriniň näsazlygyny alamatlandyrýar. Şeýle hem, gara tüssäniň peýda bolmagy pes hilli ýangyç bilen hem baglanyşykly bolup bilýär.