Pariž marafony ýene yza süýşürildi

Pariž marafony ýene yza süýşürildi

Dünýä ýurtlarynyň paýtagtlarynda geçirilen ýeňil atletika ýaryşlarynyň iň soňkusy Rimde we Bostonda geçirilen marafonlaryň ýatyrylmagyna garamazdan bolup biler. Pariž marafonynyň senesi ýene üýtgedi. Bu barada bäsleşigi guraýjynyň resmi web sahypasynda ýerleşdirilen maglumatlara esaslanyp, sputnik.by habar berýär.

Ilkibaşda fransuz paýtagtynyň köçeleri boýunça marafon 5-nji aprelde geçirilmelidi, soň bolsa ol 18-nji oktýabra yza süýşürildi, ýöne indi ýaryş noýabr aýynyň ortalaryna meýilleşdirilýär.
"Pariž Marafonyny has gowy şertlerde geçirmek üçin şäher häkimligi we Parižiň polisiýa prefekturasy bilen maslahatlaşanymyzdan soň, çäräniň geçiriljek senesini yza süýşürmek kararyna geldik. Indi Pariž marafonynyň täze senesi - 2020-nji ýylyň 15-nji noýabry. Elbetde, biz dünýäde bolup geçýän wakalary göz öňünde tutarys, saglyk edaralarynyň we jemgyýetçilik hyzmatlarynyň görkezmelerini berk ýerine ýetireris" - diýlip, saýtda bellenilýär.
Ýadymyzda bolsa, koronawirus pandemiýasy sebäpli Nýu-Ýorkda, Bostonda, Dublinde, Berlinde we Rimde däp bolan ýaryşlar ýatyrylypdy.