Amazon ABŞ-nyň çäklendirmesini bozandygy üçin $135 müň tölär

Amazon ABŞ-nyň çäklendirmesini bozandygy üçin $135 müň tölär

ABŞ-nyň Maliýe ministrligi Amazona Krymyň ýaşaýjylaryna harytlary satandygy üçin jerime saldy. Çäklendirme meýilnamalaryny bozandygy üçin internet-dükany 135 müň dollar tölär. Bu barada ABŞ-nyň Maliýe ministrliginiň daşary ýurtlaryň işine jogapkärçilik boýunça edarasy (OFAC) habar berdi. Muny 360tv.ru ýetirýär.
Resminamada 2011-nji ýyldan 2018-nji ýyllar aralygynda Amazon kompaniýasynyň ABŞ-nyň çäklendirmesi astynda bolan sebitleriň ýaşaýjylaryna hyzmatlary we harytlary hödürländigi bellenilýär. Ýagny, gürrüň Krym, Eýran we Siriýa barada gidýär. Şeýle-de dükan çäklendirme sanawynda görkezilen ýa-da bu ýurtlaryň diplomatik wezipelerinde işlän müşderilere hem hyzmat etdi.

Kompaniýanyň awtomatik gözden geçiriji ulgamlary Krym salgylaryny çäklendirme astyndaky sebitleriň salgysy hökmünde kesgitläp bilmedi. ABŞ-nyň Maliýe ministrliginde kompaniýa amerikan kanunyny hususy tehnologiýalaryň kämil däldigi sebäpli bozdy diýip bellediler. Şeýlelik bilen, Ýaltada sargytlaryň eýeleri “Krym” sözünde orfografik ýalňyş goýbermek bilen kompaniýanyň hyzmatlaryndan arkaýyn peýdalanyp bildiler, awtomatik gözden geçiriji ulgamlar bolsa ony ýüze çykaryp bilmedi.
Eýran barada aýdylanda, onda kompaniýanyň ýalňyşlygy onuň ýükleri yslam respublikanyň özüne däl-de, onuň beýleki ýurtlardaky diplomatik wekilliklerine ibermeginde boldy. Amazon million dollardan gowrak tölemelidi, ýöne ony pese düşürdiler. OFAC düzgün bozmany ähmiýetsiz diýip hasaplady, şeýle-de kompaniýanyň bu barada meýletin habar berendigine üns berdi.
Belläp geçsek, Amazon uly internet-dükany hasaplanylýar. Kompaniýanyň eýesiniň baýlygy 170 milliarddan ýokary diýlip bahalandyrylýar.