Türkmenistana «John Deere-iň» oba hojalyk tehnikalarynyň nobatdaky tapgyry getirildi

Türkmenistana «John Deere-iň» oba hojalyk tehnikalarynyň nobatdaky tapgyry getirildi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «John Deere» kompaniýasyndan telematik sanly elektron ulgam arkaly dolandyrylýan takyk gowaça ekijiler we bejergi traktorlary ýurdumyza gelip gowuşdy. Häzirki wagtda bu tehnikalar ekerançylyk meýdanlarynda ornaşdyrylyp başlanyldy.
Ýurdumyza şu ýylyň mart — aprel aýlarynda bu kysymly traktorlaryň jemi 155-si we olar üçin şonça teker toplumlary we kultiwatorlar hem-de seýalkalaryň 98-si gelip gowuşar.
Mundan başga-da, «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG» kompaniýasy bilen Türkmenistana 600 pagta ýygyjy kombaýnlary getirmek barada täze iri ylalaşyklar baglaşyldy. Şolaryň 300-si 2019-njy ýylda gelip gowuşdy, ýene-de 300-si 2020-nji ýylyň pagta ýygymy möwsümine çenli gelip gowşar.
Belläp geçsek, 2017 — 2018-nji ýyllarda ýurdumyza «John Deere 9970» kombaýnynyň 400-si gelip gowuşdy. «CLASS» kompaniýasynyň «TUCANO 420» kysymly döwrebap däne ýygyjy kombaýnlarynyň 1000 sanysy, bu kompaniýanyň «AXION 850» kysymly sürüm traktorlarynyň 800 sanysy we «AXOS 340» kysymly bejergi traktorlarynyň 1550 sanysy ýurdumyza getirildi.
Bularyň ählisi ýurdumyzyň oba hojalygyny döwrebap ösdürmäge, oba hojalyk ekinlerini ylmy esasda ösdürip ýetişdirmäge ýardam berýär. Netijede bolsa, munuň özi ekinlerden bol we ýokary hilli hasyl almaga hem-de ýetişdirilen hasyly öz wagtynda ýygnap almaga mümkinçilik berer.