Apple Hytaýyň çäklerinde önümleriň satuwyna çäklendirmäni aýyrýar

Apple Hytaýyň çäklerinde önümleriň satuwyna çäklendirmäni aýyrýar

Geçen hepdede Apple kompaniýasy koronawirus zerarly dürli ýurtlarda iPhone we iPad-dan başlap, özüniň birnäçe önümlerine limit goýdy we Hytaýyň çäklerinde ähli dükanlaryny ýapdy. Indi bu çäklendirme aradan aýryldy. Enjamlar hem limitsiz satylyp başlandy.
Koronawirus zerarly satuwlara bolan isleg hem gowşady. Apple MacBook Air-i we Mac-y müşderä bäş sargytdan çäklendiren wagtynda, iPhone-iň we iPad-iň satuwyny iki gurluşa çenli çäklendirdi.
Ýöne indi kompaniýa Hytaýyň çäklerinde harytlara goýlan limidi aýyrdy. Apple-iň web-saýtynda ABŞ-da indi harytlara çäklendirme ýok, şonuň üçin müşderiler iPad Pro, iPhone 11 we Macbook Air gurluşlaryny islegleriçe satyn alyp bilýärler.
Kompaniýanyň internet-dükanynda ýerleşdirilen iPad Pro 2020-ä bolan sargytlar bu gurluşyň müşderilere apreliň birinji hepdesine çenli baryp ýetmejekdigini görkezýär, ýöne käbir sargytlar martyň ahyrky hepdesine çenli müşderilere ýetiriler, bu barada yandex.ru habar berýär.