Core i9-10900K awtomatik ýagdaýda 5,3 GGs-e çenli güýçlenip bilýär

Core i9-10900K awtomatik ýagdaýda 5,3 GGs-e çenli güýçlenip bilýär

Comet Lake-S täze stolüsti prosessorlary baradaky gürrüňleriň birnäçe wagt bäri dowam edýändigine garamazdan, henize çenli Intel-iň olary haçan resmi taýdan hödürlejekdigi belli däl. Şeýle-de bolsa, köp sanly gürrüňlerden we maglumatlardan köp zat bize mälim. Ýaňy-ýakynda-da Core i9-10900K geljekki flagmanyň häsiýetleriniň ýene bir tassyklanmasy peýda boldy.
3Dmark bençmarkynyň maglumatlar bazasynda sistemanyň Core i9-10900K flagmany bilen test geçirendigi baradaky ýazgy çykaryldy. Bu prosessor 10 ýadro we 20 akyma eýe. Teste laýyklykda, onuň bazalaýyn takt ýygylygy 3,7 GGs-e barabar (bu öňki maglumatlar bilen gabat gelýär), dinamiki güýçlenmäniň maksimal ýygylygy 5,3 GGs-e ýetýär diýip 3dnews.ru habar berýär.
Gyzykly ýeri, öň 3Dmark-yň testleri Core i9-10900K üçin maksimal ýygylygy 5,1 GGs diýip görkezýärdi. Şeýle ýygylyk bolsa Turbo Boost tehnologiýasynyň ulanylmagynyň esasynda gazanylýar diýip çaklanylýardy. Öz gezeginde 5,3GGs ýygylygy testleriň netijelerinde däl-de, ähli prosessorlaryň dokumentlerinde ýatlanylyp geçilýärdi, onuň bilen prosessor Thermal Velocity Boost (TVB) tehnologiýasy işe girizilende işläp başlamaly. Ýöne häzirki ýagdaýda prosessoryň sowatmanyň has kuwwatly sistemasy bilen testden geçirilen bolmagy ahmal, şonuň üçin ol özbaşdak has ýokary ýygylyga çenli güýçlenip bilýär.