ABŞ Saud Arabystan bilen nebit bileleşigini döreder

ABŞ Saud Arabystan bilen nebit bileleşigini döreder

ABŞ-nyň nebitçileri nebitiň dünýä bahasyny sazlamak we energetik döwlet hökmünde Russiýanyň täsirini gowşatmak üçin Saud Arabystany bilen şertnama esasynda birleşik döretmek isleýärler. Olar şu başlangyç bilen Trampyň edarasyna çykarlar, bu barada “The Wall Street Journal” neşiri habar berýär.
Neşiriň maglumatlary boýunça, nebitiň dünýä bazarynda ýerleşiş güýjüni düýbünden üýtgedýän bu pikir ABŞ-nyň Energetika ministrliginde ýüze çykýar. Ýolbaşçylar araplar bilen birleşigiň birnäçe wariantyny taýýarladylar. Esasanam, olar nebitiň milli ätiýaçlyklarynyň ulanylmagyny we hatda Er-Riýadyň OPEK-den çykmagyny hem muňa girizýärler.
Taslamanyň esasy maksady Amerikany nebit pudagynda çökgünlikden çykarmakdan we Saud Arabystanynyň Russiýa bilen hyzmatdaşlygyny gowşatmakdan ybarat.
Amerikanyň Hökümetine entek bu meýilnamalar ýetirilenok. Taslama ministrlikde maslahatlaşylýar, ýöne ol heniz energetika ministri we prezident tarapyndan goldananok.
Häzir Tehasyň regulýatorlary onýyllygyň içinde ilkinji gezek nebiti gazyp almagy azaltmalymy ýa-da däldigini çözýärler, çünki ABŞ-da öndürijiler bahalaryň rekord görkeziji derejede çökmeginden kösenýärler.
Öň, Rambler Trampyň edarasynyň nebit bazaryndaky ýagdaýa goşulmak mümkinçiligini gözden geçirýändigini habar berdi. Şonda ABŞ Er-Riýady nebiti gazyp almagy azaltmaga mejbur etmek we Russiýa garşy ýene-de sanksiýa girizmek isläpdi.