logo
ASMAN MARKETING
Asman Marketing
Asman Marketing

Ашхабад

düýn

Üns beriň – amatly teklip! ️ Amatly we Arzan Kalendarlary! Mü...

Asman Marketing
Asman Marketing

Ашхабад

düýn

Üns beriň – 31-nji iýula çenli amatly teklip! "AMATLY" - Iň pes ...

Asman Marketing
Asman Marketing

Ашхабад

14.06.2024

Üns beriň – amatly teklip! Serişdeleriňizi tygşytlamagyň iň gowy usul...

Asman Marketing
Asman Marketing

Ашхабад

14.06.2024

Üns beriň – 31-nji iýula çenli amatly teklip! "AMATLY" - Iň pes ...

Asman Marketing
Asman Marketing

Ашхабад

01.05.2024

Hödürlenilýän hyzmatlaryň görnüşleri: GAPLAMALAR: Logotipiňiz we S...

Asman
Asman

Ашхабад

04.04.2024

ETIKETKALAR - Arzan Bahalar! Siziň önümleriňiz üçin Siziň talaplaryňyz...

Asman
Asman

Ашхабад

04.04.2024

KAGYZ PAKETLER - Arzan Bahalar! Siziň dükanyňyz ýa-da harytlaryňyz üçi...

Asman
Asman

Ашхабад

29.03.2024

KAGYZ GAPLAR Siziň harytlaryňyz üçin gaplaryň isleg bildirilýän görnüş...

Все объявления

Описание

Asman Marketing - Türkmenistanyň ähli künjeklerinden sargytlary ýerine

ýetirmäge ukyply poligrafiýa we mahabat kompaniýasydyr. Ol 2015-nji ýylda

döredilip, önümçiligini we tehnologiýalaryny yzygiderli kämilleşdirýär.

Biziň üstünliklerimiz:

 • Hünärmenlerimiziň 15 ýyllyk iş tejribesi.
 • Ofset, sanly, akym (inkjet), giň format we UV (ultramelewşe şöhleli) çap hyzmatlary.
 • Öz önümçiligimiz sebäpli arzan bahalar.
 • 100% hil kepilligi (sargydyň ýerine ýetirilişi Sizi kanagatlandyrmasa, biz ony täzeden düzederis)
 • Hemişeki müşderiler, hyzmatdaşlar, araçylar üçin arzanladyşlar.
 • Aýratyn çemeleşme - her müşderi üçin şahsy dolandyryjy.
 • Türkmenistanyň çäklerinde eltip bermek hyzmaty
 • Biziň üçin siziň ynamyňyz bahasyna ýetip bolmajak zatdyr!

Çaphana 

 • Wizitkalar (tanadyş kartlary)
 • Plastikden kartlar
 • Firma blanklary, hasap-fakturalar,
 • Firma papkalar, bukjalar,
 • Bloknotlar, senenamalar (çärýeklik, agdarylýan, jübi senenamalary)
 • Doly reňkli çap edilen kagyz paketler
 • Önüm üçin etiketka
 • Önüm üçin gaplama
 • Bukletler, flaýerler, kitapçalar
 • Kataloglar we tanadyşlar
 • Firmanyň logotipi bolan
 • Posterler, plakatlar, bannerler, Şelftokerler, woblerler,
 • Nyrh görkeziji ýazgylar,
 • A4-A3 formatyndaky resminamalaryň göçürmesini almak we skanirlemek.

Gaplamalar

 • Logotipiňiz we Siziň dizaýnyňyz bilen, islendik çylşyrymlykdaky kagyz paketler.
 • Toý, sünnet toý, sadaka üçin sowgat paketleri
 • Karton gaplamalar: oýunjaklar we ýadygärlik sowgatlary üçin ellikler, desmallar üçin  hojalyk harytlar üçin konditer önümleri üçin bakaleýa, däneli azyklar üçin kofe we çaý, desertler üçin.
 • Ýörite şekilli etiketkalar.
 • Nagyş basylan, folga örtülen, lak çalnan etiketkalar.
 • Kagyz etiketkalar.
 • Tegelek, süýri we beýleki şekilli etiketkalar.
 • Birkalar we ýarlyklar.

Bezeg - Dizaýn 

 • Logotipleri işläp taýýarlamak
 • Kompaniýanyň firma stilini döretmek
 • Kompaniýanyň stil boýunça gollanmasyny (styleguide), brendini işläp düzmek
 • Firma elementleriniň (tanadyş kartlarynyň, firmanyň blanklarynyň, şahsy kartlaryň (beýjleriň), jiltleriň) dizaýny
 • Mahabat materiallarynyň (flaýerleriň, bukletleriň) dizaýny
 • Kompaniýanyň kataloglarynyň we tanadyşlarynyň dizaýny
 • Önüm etiketkalarynyň dizaýny
 • Önümiň gaplamasynyň dizaýny
 • Restoranlar we kafeler üçin menýularyň dizaýny
 • Bannerleriň we mahabat gurluşlarynyň dizaýny