Türkmenistanda azyk howpsuzlygy boýunça halkara maslahat geçiriler

Türkmenistanda azyk howpsuzlygy boýunça halkara maslahat geçiriler

Şu ýylyň oktýabr aýynda ýurdumyzda azyk howpsuzlygy boýunça halkara maslahaty guramak teklip edilýär. Bu barada 29-njy iýulda geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Raşid Meredowyň hasabatynda aýdyldy.

Hususan-da, abraýly ugurdaş düzümleriň işine bolan gatnaşygy giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Oba hojalyk ösüşi boýunça halkara gurama agza bolmagy teklip edilýär we BMG-niň hem-de YHG-nyň degişli ýöriteleşdirilen edarasy bolan Azyk howpsuzlygy boýunça yslam guramasynda synçy derejesini almak teklip edilýär. Şeýle-de 2021 — 2025-nji ýyllar üçin ikitaraplaýyn Çarçuwaly maksatnamanyň çäklerinde BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy bilen özara gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça teklip beýan edildi. azyk howpsuzlygy boýunça halkara maslahaty guramak teklip edilýär.
Prezident Serdar Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri makullap, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna bu ugurda degişli işleri mundan beýläk-de dowam etmegi tabşyrdy.