Serdar Berdimuhamedow “Nowruz ýaýlasynda” geçirilen konserte gatnaşdy

Serdar Berdimuhamedow “Nowruz ýaýlasynda” geçirilen konserte gatnaşdy

27-nji iýunda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasynda” ýerleşýän “Türkmeniň ak öýi” binasynda geçirilen döredijilik agşamyna Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Baýramçylyk äheňinde guralan sahnada köp sanly döredijilik çykyşlaryny, joşgunly aýdym-sazlary özünde jemleýän konsert köpöwüşginliligi hem-de täsirli pursatlara baýlygy bilen tapawutlandy.
Konsertiň dowamynda häzirki zaman sungat eserleri, yşky-liriki aýdymlar,  milli şahyrana we nusgawy saz eserleri belentden ýaňlandy. Çeper döredijiligiň, milli sungatyň ösdürilmegi ugrunda yzygiderli tagalla edýän Gahryman Arkadagymyzyň döreden aýdymlarynyň ýerine ýetirilmegi konsertiň şowhunyny belende göterdi. Konsertde hormatly Arkadagymyzyň döreden “Leýlisaç barada rowaýat”, “Ak güllerim saňa”, “Ýadymda”, “Bagt nury” diýen aýdymlary tomaşaçylar tarapyndan uly şowhun bilen garşylandy.
Konsert meşhur sazandalaryň, estrada aýdymçylarynyň we tans toparlarynyň täsirli çykyşlary bilen dowam etdi. Soňra baýramçylyk konsertine gatnaşan hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hemmeleri uly dabaralara, giň möçberli çärelere beslenen Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bilen tüýs ýürekden gutlady.
Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçirilen döredijilik agşamy milli baýramçylyklara mahsus äheňdäki şüweleň bilen dowam etdi. Häzirki zaman tehnologiýalarynyň netijeli ulanylmagy esasynda dürli yşyklardan älemgoşar öwüşginli şekiller döredi. Bu bolsa dabaranyň şowhunyny has-da belende göterdi.