ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy boş iş orunlary barada habar berdi

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy boş iş orunlary barada habar berdi

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy garamagyndaky desgalaryndaky şu boş iş orunlary barada habar berýär:

Boş iş orunlary bilen şu salgydan tanşyp hem-de arza berip bolar.
Arza bermek tertibi hem-de başga-da möhüm maglumatlary şu ýerden bilip bolar.
Anketalary tabşyrmagyň soňky senesi: 28-nji ýanwar.
Boş iş orunlary gyzyklanma bildirýän ähli dalaşgärler üçin elýeterlidir.
Sowalnamalar DIŇE iňlis dilinde doldurylmalydyr. Arzada dilleriň ÄHLISINE erk ediş derejäň, şeýle hem bilimiň hem-de iş tejribäň hakynda ähli maglumatlar görkezilmelidir.
Ilçihana arzalaryň kagyz görnüşinde we/ýa-da elektron poçta arkaly kabul edilmeýändigine üns çekýär. Ähli arzalar Electronic Recruitment Application (ERA) onlaýn programmasynyň üsti bilen doldurylmaly we iberilmeli.