Berdimuhamedow gazagystanly kärdeşlerini ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Berdimuhamedow gazagystanly kärdeşlerini ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe hem-de ýurduň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewe mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady.

Döwlet Baştutany Gutlagynda Gazagystan Respublikasynyň bu döwür içinde dürli ulgamlarda — syýasatda, ykdysadyýetde we durmuş-ynsanperwer ugurlarynda belent sepgitlere ýetendigini hem-de halkara giňişlikde ynamly öňe gitmegi dowam edýändigini belleýär.

“Biz ýakyn goňşymyzyň ýeten sepgitlerine begenýäris we strategik häsiýete eýe bolan ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyzy yzygiderli kämilleşdirmäge taýýardygymyzy beýan edýäris” diýip, türkmen Lideri Gutlagynda dostlukly ýurduň Prezidentine hem-de Nursultan Nazarbaýewe tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Gazagystan Respublikasynyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylygy, mundan beýläk-de öňe gitmegi hem-de gülläp ösmegi arzuw etdi.