Türkmenistanyň Prezidenti Söwda-senagat edarasynyň başlygyna käýinç berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Söwda-senagat edarasynyň başlygyna käýinç berdi

4-nji noýabrda sanly ulgam arkaly söwda toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatynda türkmen Lideri Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň alyp barýan işine nägilelik bildirip, degişli resminama gol çekdi.

Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Söwda-senagat edarasynyň başlygy, Söwda-senagat edarasynyň müdiriýetiniň başlygy D.Rejepowa käýinç yglan edildi.