Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Tähranda gulluk saparynda bolar

Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Tähranda gulluk saparynda bolar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet 2021-nji ýylyň 26 — 28-nji oktýabry aralygynda Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Buýruga 22-nji oktýabrda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisinde türkmen Lideri gol çekdi.

Bellenilişi ýaly, türkmen wekiliýeti Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň nobatdaky on altynjy mejlisiniň we iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçiriljek syýasy geňeşmeleriň işine gatnaşar.