Türkmenistanda Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň gurluşy tassyklanyldy

Türkmenistanda Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň gurluşy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň gurluşy tassyklanyldy.

Bellenilişi ýaly, bu resminama “Kiberhowpsuzlyk hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda we “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezipeleriň we maglumat howpsuzlygyna degişli işleriň durmuşa geçirilmegini doly üpjün etmek hem-de Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň gurluşyny kämilleşdirmek maksady bilen kabul edildi.