Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanyp, Günüň dogýan ýurdunda çäre geçirildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanyp, Günüň dogýan ýurdunda çäre geçirildi

Tokio şäheriniň "Tokyo Metropolitan Art Museum” muzeýinde “Şin Nihon Bijitsukan” atly Ýaponiýanyň Täze sungat assosiasiýasy tarapyndan 53-nji “Şinten” Çeper döredijilik sungat sergisi geçirildi. Onda Ýaponiýanyň ussat suratkeşi Haýaşida Sueaki Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlap “Türkmenistana tarap ýol” atly surat eseri bilen çykyş edip, baýrakly orunlaryň birine mynasyp boldy. Bu barada neutrality.gov.tm saýtynda habar berilýär.

Sergä Ýaponiýanyň suratkeşleriniň we sungat ussatlarynyň 300-den gowragy gatnaşyp,  öz döredijiligi bilen tanyşdyrdylar. 

Bu dabara Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi G.Elýasow hem gatnaşyp, Türkmenistanyň Garaşsyzlygy, baky Bitaraplygy, onuň halkara gatnaşyklar ulgamynda tutýan orny, türkmen-ýapon gatnaşyklary barada çykyş etdi. Şeýle hem türkmen diplomaty ýapon sungat ussatlaryny ajaýyp eserleriniň üstünligi bilen gutlap, ýeňiji suratkeşlere sylaglary gowşurdy.