Kanada 7-nji sentýabrda tutuş dünýä üçin serhetlerini açar

Kanada 7-nji sentýabrda tutuş dünýä üçin serhetlerini açar

Kanada 9-njy awgustdan doly sanjym alan amerikanlar, 7-nji sentýabrdan bolsa beýleki ýurtlaryň syýahatçylary üçin serhetlerini açar diýip, CBC News habar berýär. Muny INTERFAX.RU ýetirýär.

Şeýle-de, federal hökümet 9-njy awgustdan heniz sanjym almaga rugsat almadyk 12 ýaşa çenli çagalaryň Kanada girilenden soň, karantin talaplaryndan boşadyljakdygyny we jemgyýetçilik saglygy goraýyş çärelerini berjaý etseler, ene-atalary bilen aýlanyp biljekdigini aýtdy. Ýöne bu çagalara mekdep, lagerler we çagalar baglary ýaly toparlaýyn çärelerden daşda durmak maslahat berilýär.
Kanada gelýän daşary ýurtly syýahatçylar gelmezden 14 gün öň Kanadada ulanmaga rugsat berlen sanjymlaryň (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ýa-da Johnson & Johnson) biri bilen doly sanjym alandyklary barada subutnama (iňlis ýa-da fransuz dilinde) bermeli. Ähli syýahatçylar şahsy maglumatlary bermek üçin ArriveCAN hökümet portalyndan peýdalanmaly. Eger olar hökümet tarapyndan girizilen düzgünleri berjaý etseler, Kanada gelenlerinde karantini geçmek hökmany bolmaz.