Meizu doly derejede ak ekranly smartfony çykardy

Meizu doly derejede ak ekranly smartfony çykardy

Meizu kompaniýasy ak ekran paneline eýe bolan özboluşly Meizu 18 smartfonuny hödürledi. Öndüriji bu wersiýanyň köpçülikleýin önümçilige goýberilmejekdigini we jemi 88 nusganyň çykarylandygyny belledi. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Resmi habara laýyklykda, “ak reňk Meizu-nyň genlerinde hemişelik galar”. Meizu 18-iň bu wersiýasy üçin çykarylan ak panel müňlerçe gezek ýalpyldadyldy we bu dört tarapyndan egreldilen ilkinji ak reňkli ekran panelidir.
Meizu-nyň täze önüm boýunça menejeri Çžu Haýçžou ak panelleri döretmek prosesiniň örän kyndygyny aýtdy, ýagny bu prosese reňk bermek we örtmek, ýelimlemek prosesi, ölçegden çykma kynçylyklary we ş.m girýär. Şonuň üçin köp öndürijiler ak ekran panellerini çykarmak islemeýärler.
Mundan başga-da, Meizu-nyň wekili şeýle panelleri döretmek prosesiniň örän gymmatdygyny, ätiýaçlyk şaýlarynyň bolmajakdygyny belledi. Şonuň üçin şeýle smartfonuň ekrany döwlen ýagdaýynda, diňe gara paneli oturtmaly bolýar.
Ýatlap geçsek, Meizu 18-iň standart wersiýasy 2021-nji ýylyň mart aýynda çykaryldy.