Lukman immuniteti näme üçin güýçlendirip bolmaýandygyny düşündirdi

Lukman immuniteti näme üçin güýçlendirip bolmaýandygyny düşündirdi

Immunolog lukman Mihail Kostinow immuniteti näme üçin güýçlendirip bolmaýandygyny düşündirdi. Hünärmeniň pikiriçe, gaty bir zerur bolmasa, immun ulgamynyň işine goşulmaly däl. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Kostinow pasyllaryň çalyşýan döwürlerinde sagdyn adamlarda-da immunitetiň gowşap bilýändigini aýdýar. Immuniteti güýçlendirip bolmaýar, sebäbi ol hem nesil yzarlaýar diýip, lukman belleýär.

"Ony diňe "işjeň" ýagdaýda saklap bolýar we munuň üçin nähilidir bir ýörite çäre görmegiň zerurlygy ýok. Diňe öz saglygyňa has ünsli çemeleşmek (bu hiç möwsümde-de artykmaç etmez) hem-de immuniteti tebigy usullary - gezim etmek, ortaça fiziki işjeňlik, talabalaýyk uky we dogry iýmitlenmek arkaly güýçlendirmek ýeterlik"-diýip, lukman maslahat berdi.