Bir minutda uklamaga kömek edýän usul

Bir minutda uklamaga kömek edýän usul

Arizona uniwersitetiniň lukmany Endrýu Weil bir minutda uklamaga kömek edýän usul barada gürrüň berdi. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Şeýlelik bilen, bir minutda uklamak üçin "4-7-8" atly dem alyş usulyny ulanmaly. Bu usul aňsatlyk bilen özleşdirilýär hem-de hiç hili goşmaça okuw talap etmeýär.

“Burnuňyzdan dört sekuntlap ​​ýuwaş-ýuwaşdan dem almaly, soňra demiňizi ýedi sekunt saklamaly we sekiz sekuntlap ýuwaşlyk bilen goýbermeli. Soňam şeýle yzygiderliligi uklaýançaňyz gaýtalamaly"-diýip, lukman maslahat berýär. Şeýle hem ol bu usulyň stresden gutulmak üçin peýdalydygyny belleýär.

Lukman 60 sekuntlyk usulyň takyk işlemegi üçin ýatmazdan ozal kofein içgileriniň sarp edilmegini çäklendirmelidigini aýtdy.