R.Meredow Aşgabatda Raýatsyzlyk boýunça Sebitleýin maslahaty geçirmegi teklip etdi

R.Meredow Aşgabatda Raýatsyzlyk boýunça Sebitleýin maslahaty geçirmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissary (UNHCR) Filippo Grandi bilen onlaýn görnüşinde duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen strategiki hyzmatdaşlygynyň oňyn we işjeň tejribesi bellenilip geçildi.
Belläp geçsek, 2024-nji ýyla çenli raýatsyzlygyň aradan aýrylmagy boýunça #Ibelong global kompaniýasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirligi bilen ysnyşykly hyzmatdaşlykda bu ähmiýetli meseleleriň öňüniň alynmagy hem-de dolulygyna çözülmegi boýunça bilelikdäki işler netijeli alnyp barylýar. 15 ýylyň dowamynda dürli etniki toparlarynyň wekilleri bolan 26 müňden gowrak adamlara Türkmenistanyň raýatlygy berildi.  
Şunlukda raýatsyzlygyň aradan aýrylmagy boýunça ýokary derejedäki duşuşyklaryň geçirilmegi boýunça oňyn tejribä eýe bolmak bilen, türkmen tarapy Aşgabatda göni gatnaşyk hem-de sanly wideoaragatnaşyk ulgamy formatynda Raýatsyzlyk boýunça Sebitleýin maslahatyň geçirilmegi baradaky teklibi öňe sürdi.
2012-nji ýylda kabul edilen Aşgabat Jarnamasynyň sebit derejesinde bu meseleleriň oňyn çözgüdine ähmiýetli goşant goşandygy hem bellenilip geçildi. Şunuň bilen birlikde, ýokarda agzalan Jarnamanyň kabul edilmeginiň 10 ýyllygy bilen baglylykda, 2022-nji ýylda «Аşgabat + 10» Syn beriji maslahatyň geçirilmeginiň derwaýyslygy beýan edildi.