D witaminiň ýetmezçiligi bedene nähili täsir edýär?

D witaminiň ýetmezçiligi bedene nähili täsir edýär?

Bilşimiz ýaly, D witamininiň esasy wezipesi — fosforyň we kalsiýniň bedene siňmegini üpjün etmek. Şunuň bilen baglylykda, trawmatolog-ortoped lukmany Olga Limorenko D witaminini kabul etmegiň käbir ýönekeý düzgünleri hakynda gürrüň berdi diýip, menslife.com ýazýar.

Onuň aýtmagyna görä, D witaminini D3-e we D2-ä bölmeli. Olaryň birinjisi - holekalsiferol bedene ultramelewşe şöhleleri arkaly girýär, ikinjisi - ergokalsiferol bolsa iýmitiň düzüminde bolýar. D2 witamininiň ýeterlik bolmagyny üpjün etmek üçin ýagly süýt önümlerini we ýagly balyklary iýmeli. Ol belli bir mukdarda ýumurtganyň, şeýle hem "lisiçka" diýlip atlandyrylýan kömelekleriň düzüminde hem bar. Bu önümler güneşli günleri az bolýan sebitlerde ýaşaýan adamlar üçin has-da peýdalydyr.
D witamininiň ýetmezçiligi süýji keseliniň, awtoimmun keselleriniň we psoriaz keseliniň döremegine sebäp bolýar. Myşsalaryň umumy gowşaklygy gandaky kalsiýniň ýeterlik mukdary bilen hem baglanyşyklydyr.
Ýeri gelende bellesek, D witamini diňe ähli degişli barlaglardan geçensoň we lukmanyň maslahaty boýunça kabul etmeli. Sebäbi aşa köp witamin bedene ýaramaz täsir edýär.