Black Lives Matter hereketi Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna hödürlenildi

Black Lives Matter hereketi Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna hödürlenildi

Jynsparazlyga garşy hereket bolan Black Lives Matter (BLM) 2021-nji ýylyň Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna hödürlenildi. Şeýle başlangyç bilen Norwegiýanyň parlament deputaty Petter Eýde çykyş etdi. Bu barada “The Guardian” neşirine salgylanyp, iz.ru habar berýär.
Eýdeniň pikiriçe, bu hereket “jyns taýdan kemsitmelere garşy global göreşiň” möhüm bölegi boldy we bütin dünýäde bu mowzuga ýokary ünsi çekmegi başardy.

“Men biziň Amerikada, Ýewropada we Aziýada ýüzbe-ýüz bolýan esasy meselelerimiziň biri – bu deňsizlige esaslanýan dawalaryň güýçlenmegi diýip hasaplaýaryn. Black Lives Matter jyns taýdan adalatsyzlyga garşy göreşmekde möhüm bütindünýä hereketine öwrüldi. Olar tutuş dünýäde jyns taýdan adalatsyzlyk barada habardarlygy ýokarlandyrmakda uly üstünlik gazandylar” – diýip, Eýde aýdýar.

Black Lives Matter hereketi 2013-nji ýylda esaslandyryldy. Ol 2020-nji ýylyň maý aýynyň ahyrynda Minneapolisde polisiýa tarapyndan afro-amerikaly Jorj Floýd öldürilenden soň, uly meşhurlyk gazandy. Şondan soň bu hereket tarapyndan gurnalan nägilelik topary ABŞ-da we birnäçe günbatar ýurtlarynda ýaýrady.