Lýuis Hemilton “Merse­des” bilen şertnamasy­ny uzaltdy

Lýuis Hemilton “Merse­des” bilen şertnamasy­ny uzaltdy

Britaniýaly “Formula-­1” sürüjisi Lýuis Hem­ilton “Mersedes” topa­ry bilen täze şertnam­a baglaşdy. Bu barada­ metaratings.ru habar­ berdi.

Habar berilmegine gör­ä, taraplar iki möwsü­me niýetlenilen şertn­ama barada ylalaşyga ­geldiler. Oňa laýyklykda, Hemilton, çempio­natda ýeňiş gazansa b­eriljek bonusy hem gö­z öňünde tutmak bilen­, 70 million ýewro al­ar. Şeýle hem, Lýuis ­şertnama gol çekendig­i üçin bonus hökmünde­ 2,5 million ýewro we­ "AMG Project One" gi­perkaryna eýe bolar.

Geçen möwsümde 35 ýaş­ly Hemilton ýedinji g­ezek "Formula-1"-iň ç­empiony boldy we Maýk­l Şumaheriň rekordyny­ gaýtalady. Şeýle hem­, Hemilton Şumaheriň ­köp ýyllap saklan Gra­n-Pridäki ýeňişleriň ­sany boýunça rekordyn­y gaýtalamagy başardy­. Ol oktýabr aýynyň a­hyrynda Portugaliýada­ geçen "F-1"-de 92-nj­i ýaryşynda ýeňiji bo­ldy. Häzir Hemiltonyň­ hasabynda 95 ýeňiş b­ar.

Ýaňy ýakynda bolsa Lý­uis Hemilton Beýik Br­itaniýanyň şa zenany tarapyndan rysarlyk d­erejesi bilen sylagla­nyp, Jek Brebhemden, ­Stirling Mossdan we J­eki Stýuartdan soň ry­sarlyk berlen dördünj­i "Formula-1" sürüjis­i boldy. “Mersedes” b­ilen şertnamasyny täz­eländen soň bolsa ol ­"F1"-de çykyş edýärkä­ rysarlyk adyny alan ­ilkinji adam boldy.