Saturn bilen Ýupiter 800 ýyldan soň ilkinji gezek biri-birine has golaý geler

Saturn bilen Ýupiter 800 ýyldan soň ilkinji gezek biri-birine has golaý geler

21-nji dekabrda Ýeriň ýaşaýjylary orta asyrlardan bäri bolmadyk hadysa, ýagny Saturn bilen Ýupiteriň ýakynlaşmagyna syn edip bilerler. Bu barada Raýsa uniwersitetiniň (ABŞ) metbugat gullugy habar berýär. Muny iz.ru ýetirýär.

Şol günde Gün ýaşanyndan bir sagat çemesi soň, planetalaryň arasyndaky deňleşme 1226-njy ýylyň martynda bolşy ýaly bolar. Planetalaryň arasyndaky uzaklyk Aýyň diametriniň bäşden birine barabar bolar.
Bu hadysany ýönekeý göz bilen planetanyň islendik ýerinden synlamak mümkin bolar. Şeýle-de bolsa, ony ekwatoryň ýaşaýjylary has gowy görerler.

“21-nji dekabrda has ýakynlaşylýan agşam, olar doly Aýyň diňe 1/5 diametri bilen bölünen goşa planeta meňzärler. Synçy näçe demirgazykda bolsa, onuň planetalaryň gözýetimiň aşagyna düşmezinden ozal, baglanyşygy görmek üçin wagty şonça az bolar” – diýip, astronom Patrik Hartigan düşündirýär.

Planetalaryň özünden başga-da, olaryň hemralaryny hem görmek mümkin bolar diýlip, materialda aýdylýar.

Adatça, bu asman jisimleriniň ýakynlaşma hadysasy, takmynan, 20 ýyldan bir gezek bolup geçýär, ýöne Saturn bilen Ýupiteriň indiki ýakynlaşmasy, alymlaryň çaklamalaryna görä, 2080-nji ýylyň 15-nji martynda bolup geçer, şondan soň “jübütler” 2400-nji ýyla çenli görünmez.