Jozef Baýden ABŞ-nyň 46-njy prezidenti bolar

Jozef Baýden ABŞ-nyň 46-njy prezidenti bolar

Jozef Baýden ABŞ-nyň 46-njy prezidenti bolar. Ol öz ýeňşini eýýäm yglan etdi. Demokratlaryň partiýasyndan Prezidentlige dalaşgär Jozef Baýden Ak tam ugrundaky göreşde respublikan Donald Trampdan üstün çykmak üçin zerur bolan 270 saýlaw sesini aldy diýip, Euronews habar berýär.

Donald Tramp bolsa Baýdeniň "ýalan beýanlar bilen howlugandygyny" belledi we duşenbe gününden başlap, onuň toparynyň kazyýet tertibinde sesleri sanamagyň netijelerine garşy dawa açjakdygyny aýtdy.
Jozef Baýden ýakyn wagtda halka ýüzlenme bilen çykyş eder. ABŞ-nyň wise-prezidenti wezipesini ýurduň taryhynda ilkinji gezek Baýdeniň hyzmatdaşy Kamala Harris ýerine ýetirer.
Baýden Pensilwaniýa ştatynda ýeňiş gazandy (20 saýlaw sesi). Şeýlelik bilen, häzirki wagtda onuň 273 saýlaw sesi bar, häzirki prezident, respublikanlardan dalaşgär Donald Tramp bolsa 213 ses aldy.
Saýlawlaryň netijesi üçin juda möhüm bolan ştatlaryň köpüsinde Tramp başda öňde barýardy, ýöne poçta üsti bilen gelýän býulletenler sanalanda, ol öz ýerini ýitirip başlady. Şu ýylky amerikan saýlawlarynyň möhüm aýratynlygy, koronawirus pandemiýasy döwründe geçirilendigi we demokratlaryň tarapdarlarynyň köpüsiniň saýlaw uçastogyna gelmezlik üçin poçta arkaly ses bermek hukugyndan peýdalanandygy boldy. Bu täze maglumatlar bolsa Baýdeniň tarapyndaky güýjüň balansyny üýtgetdi.