Täze internet-portal iş tapmagyň ýoluny ýeňilleşdirer

Täze internet-portal iş tapmagyň ýoluny ýeňilleşdirer

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi watandaşlary ministrligiň resmi internet saýtynda döredilen “Türkmenistanyň ilatyny iş bilen üpjün etmek” web-sahypasynyň hyzmatlaryndan peýdalanmaga çagyrýar.

Sahypanyň üsti bilen kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle-de aýry-aýry adamlar – hususy telekeçiler bar bolan boş iş orunlary, zerur hünärmenler we işgärler barada maglumatlary ýerleşdirip, iş gözleýän adamlara bu babatda habar berip bilerler, şeýle hem olaryň arasyndan degişli işgärleri saýlap bilerler.
Iş gözleýän raýatlar hünärlerine laýyk gelýän boş ýerler baradaky maglumatlar bilen tanyşmaga mümkinçilik gazanarlar.
Gyzyklanýan soraglaryňyz bilen ministrlige we onuň edaralaryna ýüz tutup bilersiňiz diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti belläp geçýär.
Aragatnaşyk telefonlary: +99312394850, +99312394820
Internet-saýtyň salgysy: www.mlsp.gov.tm.
Işiň görnüşi boýunça boş iş orunlar üçin şu salgydan peýdalanyň.