BMG Merkezi Aziýanyň žurnalistleri üçin bäsleşik yglan edýär

BMG Merkezi Aziýanyň žurnalistleri üçin bäsleşik yglan edýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar boýunça ýokary Komissarynyň Merkezi Aziýadaky edarasy Türkmenistandan, Gazagystandan, Gyrgyzystan Respublikasyndan, Täjigistandan we Özbegistandan bolan žurnalistler üçin raýatlyk we raýatsyzlyk temasyny ýaýmak boýunça bäsleşik yglan edýär diýip, ORIENT habar berýär.

Bäsleşik Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar boýunça ýokary Komissarynyň 2024-nji ýyla çenli raýatsyzlyga garşy alyp barýan #IBelong global kampaniýasynyň bir bölegidir.
Bäsleşigiň maksady sebitde raýatlygyň we raýatsyzlygyň dürli taraplarynyň hil taýdan gowy we netijeli beýan edilmegini goldamakdan ybarat. Bäsleşige çap edilen, internetde, telewideniýede ýa-da radioda paýlaşylan asyl materiallar hödürlenip bilner.
Ýazgylar dürli mowzuklara, şol sanda raýatsyzlygyň sebäbine we bu ugurdaky innowasiýa çözgütlerine, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatsyzlygy ýok etmekde gazanan üstünliklerine bagyşlanyp bilner.
Dalaşgärler öz işlerini 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli kazalres@unhcr.org salgysyna ibermeli. Eserler iňlis, rus, gazak, gyrgyz, täjik, türkmen we özbek dillerinde kabul edilýär. Şeýle hem degişli hasaba alyş blankasyny doldurmaly.
Materiallara meseleleriň beýan edilişiniň aýdyňlygy, faktlara esaslanýan we ygtybarly maglumatlary ulanmak we žurnalistikanyň etiki ýörelgeleriniň berjaý edilmegi bilen baglylykda baha berler.
Iň gowy işler baradaky maglumatlar Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar boýunça ýokary Komissarynyň Merkezi Aziýadaky edarasynyň platformalarynda ýerleşdiriler. Bäsleşigiň şertleri barada has giňişleýin maglumaty şu salgydan tapyp bolar.