Gazagystanly işewürleriň patenti Türkmenistanda hem hereket edip biler

Gazagystanly işewürleriň patenti Türkmenistanda hem hereket edip biler

Gazagystanyň sebit patenti Ýewraziýa patent ulgamynyň sekiz agza döwletinde hereket eder diýip, Gazagystan Respublikasynyň Adalat ministri Marat Beketaýew aýtdy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Çarşenbe güni Majlisiň umumy mejlisinde “Ýewraziýa Patent konwensiýasynyň 1994-nji ýylyň 9-njy sentýabryndaky “Senagat taslamalarynyň goralmagy baradaky Teswirnamasyny” tassyklamak hakyndaky” Kanunyň taslamasy bilen tanyşdyran Beketaýew:

“Teswirnama tassyklanan halatynda, Gazagystanyň haryt öndürijileriniň senagat taslamalarynyň patenti Ýewraziýa patent ulgamynyň sekiz agza döwletinde - Ermenistanda, Azerbaýjanda, Belarusda, Gyrgyzystan Respublikasynda, Russiýa Federasiýasynda, Täjigistan Respublikasynda we Türkmenistanda hereket edip biler" diýip aýtdy.

Ministriň sözlerine görä, sebit patenti gazagystanly haryt öndürijileriň Ýewraziýa bazaryna gönükdirilen mümkinçiliklerini has-da giňelder.
Ýewraziýa patent ulgamy bitewi Ýewraziýa patenti esasynda oýlap tapyşlara bolan hukuklary goramaga mümkinçilik berýär. Mälim bolşy ýaly, Ýewraziýa patentleri ylmy-tehniki we ykdysady işjeňligiň ähli ugurlarynda döredilen oýlap tapyşlar üçin berilýär. Ol Ýewraziýa patent konwensiýasyna girýän 9 döwletiň çäginde hereket edýär.
Ýewraziýa patent ulgamyny döretmek, dolandyrmak hem-de onuň işini kämilleşdirmek maksady bilen 1994-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda Ýewraziýa patent konwensiýasyna gol çekilipdi.