“Sekiz ýüz” hytaý dramasy ýylyň iň girdejili filmi boldy

“Sekiz ýüz” hytaý dramasy ýylyň iň girdejili filmi boldy

Hytaýyň “Sekiz ýüz” atly söweş dramasy 2020-nji ýylyň iň üstünlikli kino taslamasy boldy. Bu barada ovideo.ru habar berýär. Filmiň girdeji ýygymy 426 million dollardan geçdi, bu oňa ozalky liderden – koronawirus pandemiýasy başlamazyndan öň çykan “Ýaramaz ýigitler baky” (424 million dollar) filminden öňe geçmäge mümkinçilik berdi. Şunuň bilen birlikde, ikinjisi görkezilen mukdary dünýä prokatynda ýygnady.

Kartinanyň sýužeti ýapon esgerleriniň çozup giren wagtynda Şanhaýdaky ammary gahrymanlarça goran hytaý esgerleriniň otrýadynyň töwereginde gurnalýar. Hünärmenler “Sekiz ýüzüň” ahyrynda 500 million dollar töweregi ýygnamaga ähli mümkinçiligi bar diýip hasaplaýarlar, bu ýurtda dowam edýän çäklendirmeleri göz öňünde tutsaň, täsirli üstünlik bolup durýar. Şunuň bilen birlikde, bu kartinany döretmek üçin 85 million dollaryň sarp edilendigini belläp geçmek gerek.
Öň, “Sekiz ýüzüň” üstünliginiň günbatar prokatçylarynda täsir galdyrandygy belli boldy. Kartina eýýäm birnäçe ýurtlarda, şol sanda Beýik Britaniýada hem görkezilmek üçin satyn alyndy. Ilkibaşda film 2019-njy ýylyň tomsunda çykarylmalydy, ýöne premýeranyň öň ýanynda gözegçilik organlarynyň buýrugy bilen ol prokatdan aýryldy.