ABŞ Russiýa garşy sanksiýalaryny giňeldýär

ABŞ Russiýa garşy sanksiýalaryny giňeldýär

Waşington Russiýanyň Goranmak ministrliginiň iki sany ylmy-barlag institutyny sanksiýalar sanawyna girizdi diýip, Ria Nowosti agentligi ABŞ-nyň Söwda ministrliginiň web sahypasyna salgylanyp habar berýär.

Bu guramalar himiki we biologiki ýaraglaryň üstünde işlemekde güman edilýär.
Çäklendiriji çäreler 33-nji Merkezi ylmy-barlag we synag institutyna, Kirowdaky 48-nji Merkezi ylmy-barlag institutyna we onuň Sergiýew Posaddaky hem-de Ýekaterinburgdaky şahamçalaryna, şeýle hem Senagat we söwda ministrliginiň tabynlygyndaky Organiki himiýa we tehnologiýa döwlet ylmy-barlag institutyna garşy girizildi.
Iýun aýynda 48-nji Merkezi ylmy-barlag instituty rus koronawirusa garşy sanjymyny zäherlilik, howpsuzlyk, immunogenlik we gorag netijeliligi boýunça synagdan geçirdi. Sanjymyň öndürilen Gamaleýa merkeziniň başlygy netijeli we ýokary hilli işleri üçin institutyň ýolbaşçylaryna we işgärlerine minnetdarlyk bildirdi.
Bu guramalaryň ABŞ-nyň Söwda ministrliginiň sanawyna girizilmegi ABŞ-nyň häkimiýetleriniň ýurduň milli howpsuzlygyna we daşary syýasat bähbitlerine howp salýan şahsyýetlere we guramalara bar bolan kadalara laýyklykda harytlary eksport etmek, gaýtadan eksport etmek we geçirmek üçin çäklendirmeleri girizýändigini aňladýar.
Senator Oleg Morozow RIA Nowostidäki teswirinde Waşingtonyň kararyny olaryň sanjymy öndürmekde utulmagy bilen düşündirdi. Onuň pikiriçe, ABŞ rus derman serişdesi üçin Günbatar bazarlaryny ýapmak isleýär, şeýle-de bolsa, bu sanjyma islendik ýagdaýda isleg bildiriler.