ABŞ koronawirusa garşy sanjymy bilen beýleki ýurtlara hem paýlaşyp biler

ABŞ koronawirusa garşy sanjymy bilen beýleki ýurtlara hem paýlaşyp biler

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp geçiren brifinginde koronawirusa garşy sanjym bilen beýleki ýurtlary hem üpjün etmek mümkinçiligini gözden geçirýändigini aýtdy. «ToDay News Ufa» neşiriniň habar bermegine görä, Prezident öýkeniň emeli howa täzelenişi üçin enjamlar bilen bagly ýagdaý ýaly, koronawirusa garşy enjamlary hem mätäçlik çekýänlere iberip biljekdigini aýtdy. Muny tdnu.ru ýetirýär.

“Haçan-da bizde bu sanjym bolanda, ol ýaýradylar. Bu tutuş ýurt boýunça çalt proses bolar. Ähtimal, biz öýkeniň emeli howa täzelenişi üçin enjamlar bilen üpjün edişimiz ýaly, sanjymyň uly mukdary bilen dünýäniň beýleki böleklerini hem üpjün ederis” – diýip, Tramp belleýär.
Şeýle-de, Tramp sanjymlary taýýarlamak üçin materiallaryň önümçiliginiň ýokarlanandygyny belledi. Enjam makullanylandan soň Amerika 100 mln dozany derrew öndürip biler, soňra ýene-de 500 mln dozany öndürer.
Pfizer amerikan kompaniýasy täze koronawirusa garşy sanjymyň kliniki synaglarynyň ikinji we üçünji tapgyrlaryny birikdirmek kararyna geldi diýip, Donald Tramp aýdýar. Döwlet ýolbaşçysy koronawirusa garşy amerikan sanjymynyň 2020-nji ýylyň ahyryna çenli taýýar boljakdygyny birnäçe gezek aýtdy. Ol serişdeleri taýýarlamak işini çaltlaşdyrmak maksady bilen farmakologik kärhanalara kömek edýän döwlet maksatnamasyny döretdi. Onuň çäklerinde degişli synaglardan we barlaglardan soň derrew amerikanlara ýetirmek üçin mümkin bolup biljek sanjymyň dozasynyň uly mukdary öndürilýär.

Öň, Tramp Pfizer kompaniýasynyň koronawirusa garşy sanjymlary kliniki synaglardan geçýän birinji kompaniýa boljakdygyny habar berdi, synaglardan soň ABŞ kompaniýadan 100 mln doza alar. Bu serişdäniň amerikanlaryň arasynda mugt ýaýradylmagyna garaşylýar. Ýakynda ABŞ-da koronawirusa garşy sanjym köpçülikleýin barlagdan geçirilip başlandy. Moderna amerikan biotehnologik kompaniýasy serişdäniň kliniki synaglarynyň üçünji tapgyryna girişendigini habar berdi. ABŞ-nyň hökümeti bu sanjymyň döredilmegine tas bir milliard dollara golaý bölüp berdi.