ABŞ Huawei-iň enjamlaryndan ýüz öwren ýurtlara töläp başlamagy meýilleşdirýär

ABŞ Huawei-iň enjamlaryndan ýüz öwren ýurtlara töläp başlamagy meýilleşdirýär

Hytaý tehnologik ägirdi Huawei bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky gatnaşyklar baryp 2008-nji ýylda çylşyrymlaşyp başlady. Şonda ýurduň hökümeti kompaniýany ABŞ-nyň howpsuzlygyna wehim salmakda aýyplady. Indi bolsa bu dawa has ula ýazyp biler, çünki ABŞ-nyň hökümeti Huawei kompaniýasynyň enjamlaryndan ýüz öwürmegi üçin beýleki ýurtlara töleg edip başlamagy meýilleşdirýär, diýip ferra.ru habar berýär.

Bäşinji nesliň toruny gurnamakda Huawei kompaniýasynyň enjamlaryny ulanmakdan ýüz öwürmek boýunça başlangyjy Fransiýadan we Beýik Britaniýadan başlap, birnäçe ýurduň goldandygyna garamazdan, amerikan hökümeti munuň bilen çäklenmek islemeýär. Olar Aziýa — Ýuwaş ummany sebitleriniň ýurtlaryny hem özüne çekmek isleýär.

«Nikkei Asian Review» neşiri tarapyndan çykarylan maglumatlara laýyklykda, ABŞ-da ýurtlara Huawei kompaniýasynyň enjamlaryndan ýüz öwürmek üçin pul tölemegi göz öňünde tutýan «arassa» infrastruktura başlangyjynyň girizilmegi mümkin. Mundan başga-da, çeşmäniň maglumatlary boýunça, ykdysady ösüş, energetika we daşky gurşaw boýunça ABŞ-nyň Departamentiniň ýolbaşçysynyň orunbasary Kit Krah Huawei kompaniýasyny maglumatlary ogurlamak boýunça Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň syýasatyny ýaýradyjy diýip aýyplady.