BSGG-niň Türkmenistanda COVID-19 boýunça netijenamasyny 15-nji iýulda yglan etmegine garaşylýar

BSGG-niň Türkmenistanda COVID-19 boýunça netijenamasyny 15-nji iýulda yglan etmegine garaşylýar

Ýurdumyzyň hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistana gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýeti Lebap sebitindäki we Aşgabatdaky saglygy goraýyş edaralaryna baryp gördi.

Ýurdumyzyň milli saglygy goraýyş edaralary bilen hyzmatdaşlykda, jemgyýetçilik sagdynlygy we epidemiologiýa boýunça hünärmenler topary COVID-19 bilen baglanyşykly howpy bahalandyrmak we oňa garşy durmagyň ýollaryny işläp taýýarlamak işine gatnaşýarlar. BSGG-niň wekilleri näsaglary bejermek, lukmançylyk edaralarynda we barlaghanalarda ýokanç keselleriň öňüni almak we olara gözegçilik etmek üçin döredilen şertleri üns bilen gözden geçirdiler, şeýle hem Özbegistanyň serhedine golaý ýerleşýän Farapda we Owganystan bilen serhetde oturan Ymamnazarda barlag nokatlaryna baryp gördüler. Hünärmenleriň esasy ünsi epidemik gözegçiligiň guralyşyna, jemgyýetçilik gatnaşyklary bilen baglanyşykly töwekgelçilik barada maglumat bermäge gönükdirilendir.

Şu gün – 13-nji iýulda BSGG-niň wekiliýeti ýurdumyzyň günbatar sebitine – Balkana ugraýar. Olar bu ýerde lukmançylyk edaralaryndan başga-da, Türkmenbaşynyň halkara deňiz portundaky gözegçilik nokadyna baryp görerler. 10 günlük saparyň netijelerine esaslanyp, BSGG-niň hünärmenleri türkmen halkynyň saglygyny COVID-19-dan goramak üçin iň oňat çözgütleri işläp düzmekde öz bahalaryny we tekliplerini bererler.

«BSGG-niň Türkmenistandaky wekiliýetiniň netijeleriniň 15-nji iýulda, ýagny çarşenbe güni geçiriljek brifingde yglan edilmegine garaşylýar»

ORIENT tarapyndan alnan deslapky maglumatlara görä, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň hünärmenleri görülýän öňüni alyş çäreleriniň öz wagtyndalygyna we hiline, şeýle hem Türkmenistanyň dünýäde, şol sanda goňşy ýurtlarda çalt ýaýran howply ýokanç keseller sebäpli abanýan global kynçylyklara we howplara garşy durmaga taýýarlygyna gowy baha berýärler.