BAE Marsda şäher döretmek meselesini öwrenmek üçin howa şaryny uçurar

BAE Marsda şäher döretmek meselesini öwrenmek üçin howa şaryny uçurar

Birleşen Arap Emirlikleri Marsa howa şaryny ibermekçi bolýar. Onuň uçuşy sişenbe güni, 14-nji iýulda “Tanegasima kosmiki merkezi” ýapon kosmodromynyň territoriýasyndan amala aşyrylar. Enjam kosmosa Mitsubishi H-IIA raketa-göterijisinde iberiler. Üstünlikli bolan ýagdaýynda bu uçuş musulman köpçüligi bilen arap ýurdy tarapyndan gurnalan birinji üstünlikli planetara işi bolar. Bu barada discover24.ru habar berýär.

Bellenilip geçilişi ýaly, öň Marsyň orbitasyna diňe ABŞ, Hindistan, Russiýa we Ýewropanyň kosmiki agentligi zondy üstünlikli ibermegi başarýardy. Häzirki wagtda marsohody goýbermeklige Hytaý, şeýle-de BAE taýýarlanýar.
Marsa iberiljek Nore (“Umyt”) atly zond Gyzyl planetanyň howa ýagdaýynyň ösüşi barada düşünje bermeli hem-de örän uly maksat, ýagny adamlar üçin planetada mekan gurmak üçin islendik möhüm habary anyklamaly bolar. “Umydyň” bortunda Gyzyl planetanyň atmosferasyny jikme-jik öwrenmäge mümkinçilik berjek birbada üç sany enjam ýerleşer. Habar berlişine görä, bazany döretmek işi geljek ýüz ýylyň dowamynda meýilleşdirilýär. Zond planeta 2021-nji ýylda ýetmeli.
Häzirki wagtda Dubaý Marsda şäheriň nähili boljakdygy barada taslama işläp taýýarlady. Bu şäheri döretmegiň bahasy 136 million dollar töweregi, onda Marsyň şertlerinde suwy, energiýany we önümleri saklamak ýaly meseleler öwreniler.