“Ýewrowideniýe-2021-e” gatnaşyjylar täze aýdymlar bilen çykyş ederler

“Ýewrowideniýe-2021-e” gatnaşyjylar täze aýdymlar bilen çykyş ederler

Guramaçylar ýurtlara indiki ýyl bäsleşige gatnaşjak aýdymçylary üýtgetmäge ýa-da olary öňküligine galdyrmaga mümkinçilik berdi.
Ýewropanyň gepleşik birleşigi (EBC) koronawirus zerarly ýatyrylan “Ýewrowideniýe” bäsleşigine gatnaşyjylaryň 2021-nji ýylda täze aýdymlar bilen çykyş etmelidigi baradaky karary kabul etdi, bu barada aýdym-saz forumynyň metbugat gullugynda habar berilýär.
18-nji martda “Ýewrowideniýä”-niň guramaçylary Rotterdamda maý aýyna meýilleşdirilen bäsleşigiň indiki ýyla geçirilýändigini mälim etdiler. Koronawirus pandemiýasy zerarly şeýle netijä gelindi.
“Halkara aýdym bäsleşigi “Ýewrowideniýä”-niň düzgünlerine laýyklykda şu ýylyň aýdymlarynyň 2021-nji ýyldaky bäsleşikde hödürlenilmäge hukugynyň ýokdugy barada çözgüt kabul edildi” – diýlip, Twitterdäki habarda aýdylýar.
Şonuň bilen birlikde EBC-de bellenilişi ýaly, her bir ýurt bäsleşikdäki wekilini üýtgetmäge hukukly. “Gepleşik kärhanalary 2021-nji ýyldaky bäsleşige haýsy aýdymçyny ýa-da artisti ibermelidigini çözüp bilerler: ýa-ha şu ýylyň wekilini, ýa-da täze wekili” – diýip guramaçylar anyklaşdyrýarlar.