logo

Описание

YONEKEY platformasynyň düýbüni tutulmagynyň maksady, ýurdumuzyň pudak edaralarynyň sanly ulgama geçirmek baradaky edilýän işlerden ugur alyp bilen yonekey.com internet platformasyny döredip biz hem ýurdymyzyzň ýaşaýjylaryna HHR-dan öý üçin ulanylýan, oba hojalyk üçin ulanylýan, senagat pudagynda ulanylýan, harytlary, tehnikalary, tehnalogiýalary ondan daşary egin-eşikleri we müňlerçe dürli görnüşli harytlary arzan bahadan ýurdymyzyň ýaşaýjylara oturan ýerinden kynçylyksyz sargyt etmäge we tölegini bolsa bank kartynyň üsti bilen oturan ýerinden tölemäge giň mümkinçilik bar.

Şeýlelik-de ýurdumyzyň ýaşaýjylary özlerine we maşgala agzalaryna gerek bolan zady getirip bermek.

Biziň maksadymyz ýurdumyzda ähli ýaşaýjylaryna kömek etmek, yurdymyzda sanly ulgamy barha ösdirmek, ýurdumyzda täze iş orunlary döredip, söwda prosesini hasda ýeňilleşdirmek. Telekeçilere öz brendini online üsti bilen tanalmagyna, söwdasynyň artmagyna, has hem batly itergi bermek.


Biziň Maksatlarymyz:
1. Ýerine ýetirýän hyzmatlarymyzyň hiliniň ýokary bolmagy.
2. Müşderilere ýokary hilli çemeleşik. Müşderi hyzmaty ýokary dereje bolmagy.
3. Ýurdumyzyň ýaşaýjylaryna we telekeçilerine uly kömek etmek.