logo
"BÄŞ ÝYLDYZ" SPORT DÜKANY

Описание

Bäş ýyldyz sport harytlar dukany 2001-nji ýyldan bäri öz işini alyp barýar  biziň Aşgabat şäherinde iki sany söwda nokadymyz  bar.

Olaryň biri Gülistan söwda merkeziniň 2-nji gaty 64-nji dükany.

Ikinji dükanymyz  Parahat 2 Aşgabat foguň çep tarapy (mir 2  Fok çep tarapy) çep tarapynda ýerleşýär.

Hormatly müşderlemiz size gerekli bolan sport harytlary sport enjamlaryny bizin dükanymyzda tapyp we alyp bilersiňiz Türkmenistanyň ähli ýerine welaýatlara , obalara eltip bermek hyzmaty hem bar.

Siz bizden bölekleýin we lomaý söwda edip bilersiňiz.

Bizden nagt we kart hemde bank üsti bilen tölegleri edip bilersiňiz.

Mundan başgada siz biziň bir näçe hyzmatlamyzdan peýdalanyp bilersiňiz olar şu aşakdakylar   ↓  

  • Futbol formalara , we islendik egin eşige at ýazmak , surat goýmak hyzmaty bar gysga wagtyň içinde ýerine ýetirilýär , bahalary amatly.
  • Ýörelýän, sürülýän, we başga sport enjamlaryň ähli görnüşlerini bejergi işleri (begawoy darojkalara) degişli ähli hyzmatlary ýagyny çalşmak, ätiýaçlandyryş şaýlaryny çalşmak we başga islendik hyzmatlary ýerine ýetirýäris.

Habarlaşmak üçin: +99362311354 / 109045 / 922867