9973

Bloger Jeýk Pol MMA-da çykyş eder

Amerikaly wideobloger Jeýk Pol Professional Fighters League (PFL) guramasy bilen şertnama baglaşdy we garyşyk başa-baş söweşde (MMA) çykyş eder. Bu barada ol özüniň YouTube kanalynda habar berdi. "Men dünýäniň...

3992

Nowak Jokowiç abraýly ýaryşlary sypdyryp biler

ABŞ-nyň ýurda gelýänleriň sanjym kepilnamasynyň bolmagyny talap edýän düzgünleriň hereket ediş möhletini uzaldandygy sebäpli tennisçi Nowak Jokowiç iki sany möhüm amerikan ýaryşyny – “Indian-Uells” we “Maýami open”...

11371

Menni Pakýao 2023-nji ýylda karýerasyny dikeldip biler

Boks boýunça sekiz agram kategoriýasynda öňki dünýä çempiony Menni Pakýao 2023-nji ýylda karýerasyny gaýtadan dikeldip biler. Bu barada boksçynyň wekili TASS habarlar agentligine habar berdi. “Menni boksa gaýdyp...

10655

Acer ofis stoly bilen welotrenažýory birleşdirdi

Taýwan kompaniýasynyň inženerleri indi olaryň täze önümini müşderiler akyl işini pedaly aýlamak bilen utgaşdyryp ulanyp biljekdiklerini aýdýarlar. Acer ABŞ-da geçýän CES elektronika sergisinde kompýuteriň başynda...

12536

Sony we Honda täze Afeela awtomobil markasyny döretdiler

ABŞ-da geçirilen CES 2023 elektronika we tehnologiýa sergisinde Sony we Honda bilelikde döredilen Afeela markasynyň awtomobiliniň ilkinji prototipini görkezdiler. Bu barada Reuters agentligine salgylanyp, gazeta...

4572

Toni ROBBINS, «Özüňe erk etmegiň gudraty» (24-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm 13-nji...

21638

Aşgabatdan Sarahsa we Arçmana täze awtobus gatnawlary açyldy

9-njy ýanwarda Türkmenistanda Aşgabat — Sarahs — Aşgabat hem-de Aşgabat — Arçman — Aşgabat ugurlary boýunça iki sany täze şäherara awtobus gatnawy açylar diýip, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň saýtynda habar...

19714

Ýakynda Redmi Note 12 Pro+ dünýä bazarlaryna satuwa çykar

Redmi Note 12 telefonlary Hytaýda birnäçe aý bäri satuwa çykarylýar we ýakyn wagtda Hytaýyň daşyna-da çykarylar. Häzirki wagtda täze önümleriň ilkinji görkezilişi Hindistanda geçdi, ýöne global Redmi Note 12 Pro...

8670

Deýli Blind «Bawariýanyň» oýunçysy boldy

Goragçy Deýli Blind erkin agent hukuklarynda «Bawariýa» geçdi diýip,  mýunhen toparynyň resmi saýty habar berýär. “Mýunheniň “Bawariýasy” möwsümiň ahyryna çenli goragçy Deýli Blind bilen şertnama baglaşdy. Niderlandlaryň...

10039

IFFHS: Lionel Messi 2022-nji ýylyň iň gowy oýunçysy

Futbol taryhynyň we statistikasynyň halkara federasiýasy (IFFHS) “PSŽ-niň” we Argentinanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messini 2022-nji ýylyň jemleri boýunça dünýäniň iň gowy oýunçysy diýip yglan etdi. Argentinaly...

22201

Samsung Galaxy A14 5G çykdy

Samsung kompaniýasy 2023-nji ýyly iň amatly smartfonlarynyň birini bildiriş etmek bilen başlamagy karar etdi. 4-nji ýanwarda koreý ägirdi Galaxy A14 5G modelini hödürledi. Galaxy A14-iň 4G boljagy-bolmajagy entek...

11325

Samsung Galaxy F04 hödürlendi

Samsung 4-nji ýanwarda Galaxy F04 býujet smartfonyny hödürledi. Ilkinji alyjylar enjamy 90 dollara alarlar. Şol bir wagtyň özünde diňe bir wersiýa bar - 4 Gb RAM we 64 Gb fleş ýady. Şeýle-de bolsa, Samsung fleş...

29160

Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna bardy

Şu gün, 5-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna döwlet sapary başlandy. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanyny ýurdumyzyň resmi adamlary, şeýle hem HHR-iň Türkmenistandaky...

28127

2023-nji ýylda çykmagyna garaşylýan filmler

Dünýäniň kino pudagy kem-kemden pandemiýadan öňki önümçilik derejesine gaýdyp gelýär we koronawirus sebäpli goýberilmegi gijikdirilen ähli taslamalary tomaşaçylara görkezmäge howlugýar. Şu ýyl köp sanly ilkinji...

15212

Samsung ýygnap hem, uzaldyp hem bolýan displeýi döretdi

Duşenbe güni Samsung Display Las Wegasdaky CES 2023 sergisinde bir wagtyň özünde ýygnap hem, uzaldyp hem bolýan displeýi hödürlejekdigini aýtdy. Ol Flex Hybrid diýlip atlandyryldy. Samsung Display-iň habar bermegine görä...