2278

Eýran PastoCovac sanjymyny eksport etmegi meýilleşdirýär

Eýranyň Paster adyndaky institutynyň müdiri Alirez Biglari Eýranyň PastoCovac sanjymyny dürli ýurtlara, şol sanda goňşy ýurtlara eksport etmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Bu barada IRNA salgylanyp, Trend habar...

15886

Türkmenistanda çörege glisirrizin turşusy goşulyp başlandy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň barlaghanasynda azyk önümlerini taýýarlamakda buýan köküni ulanmagyň tehnologiýasy işlenilip taýýarlanyldy. Glisirrizin turşusy bilen baýlaşdyrylan...

21147

Nerw öýjüklerini dikeltmegiň usuly tapyldy

ABŞ-nyň Illinoýs uniwersitetiniň gözlegçileri Parkinson keseli ýaly käbir neýrodegeneratiw kesellerde zeper ýetýän nerw öýjüklerini dikeltmegiň usulyny tapdylar. Olar muny peptidleriň öýjüklere täsir etmegini gazanmak...

14777

«Stels-omikronda» täze howply mutasiýa tapyldy

“Omikronyň” täze görnüşi Daniýada işjeň ýaýraýar. Onuň aýratynlygy ORF3a belogynda täze mutasiýanyň (H78Y) barlygyndadyr. Bu belokdaky üýtgemeler wirusyň adamdan adama geçmegini hasam çaltlaşdyryp biler diýip,...

21877

BSGG pandemiýanyň haçan tamamlanjakdygy barada aýtdy

COVID-19 pandemiýasynyň “ýiti döwri” ýylyň ortalaryna çenli her ýurduň ilatynyň 70%-ine sanjym etmek maksadyna ýetilen halatynda şu ýyl tamamlanyp biler diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýolbaşçsy Tedros...

28220

Wirusolog koronawirusyň ykbalyny çaklady

Wirusolog, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor, Gamalei adyndaky epidemiologiýanyň we mikrobiologiýanyň milli gözleg merkeziniň baş işgäri Anatoliý Altşteýn koronawirusyň belli bir wagtdan soň adam populýasiýasyndan...

16210

Nýu-Ýorkda koronawirusyň syrly görnüşleri tapyldy

Nýu-Ýorkuň akdyrylýan hapa suwlarynda Missuri uniwersitetiniň hünärmenleriniň ýolbaşçylygyndaky alymlar SARS-CoV-2-niň öň näbelli bolan azyndan dört sany görnüşini tapdylar. Olar bu barada maglumatlary “Nature...

5644

Kakao organizmde tromblaryň öňüni almaga kömek edýär

Russiýaly dietolog Ýelena Solomatina kakaonyň adamlar üçin nähili peýdasynyň bardygy barada gürrüň berdi. Lukmanyň aýtmagyna görä, kakao goýy ganyň emele gelmeginiň, insultyň we infarktyň öňüni alýan içgidir. Kakao...

18875

Fewral aýynda birnäçe magnit hadysalaryna garaşylýar

Fewral aýynda magnit hadysasynyň dowamly ýagdaýda üýtgäp durmagyna garaşylýar. Eýýäm 2-nji fewralda 5 balla ýetýän geomagnit yrgyldylary bolup geçdi. Alymlaryň bellemegine görä, bu magnit hadysalary G1 toparyna...

15600

Greçkany dogry iýmegiň usuly mälim edildi

Nutrisiolog Ýuliýa Polowinskaýa greçkany iýmegiň täze usuly barada gürrüň berdi. Onuň aýtmagyna görä, greçka ýarmasynyň ýaşyl görnüşi peýdaly häsiýetlere eýedir diýip, RIA Nowosti habar berýär. Polowinskaýa ýylylyk...

25296

Adama ilkinji gezek doňzuň birbada iki sany böwregi oturdyldy

ABŞ-da taryhda ilkinji gezek adama doňzuň birbada iki sany böwregi oturdyldy. Haýwanyň genomy oturdylmazdan öň korreksiýa edildi, adamyň immun ulgamy tarapyndan bölünmä getirip biljek bölekleri aýryldy. Bu barada American...