27864

Jo Baýden COVID-19 bilen keselledi

Penşenbe güni ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň COVID-19 koronawirusyna barlag üçin tabşyran testiniň netijesi položitel çykdy, ol bejergi alyp başlady we öz borçlaryny rezidensiýasynda oturan ýerinden ýerine ýetirmegini...

46355

Atageldi Germanow täze saglygy goraýyş ministri bellenildi

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri wezipesine Atageldi Germanow bellenilip, ol ministriň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Degişli resminama Prezident Serdar Berdimuhamedow giňişleýin Hökümet mejlisiniň...

14169

Güne nädip dogry ýanmaly?

Gün ýanygy melanomanyň güýçlenmek howpunyň esasy faktorlarynyň biridir, ol deriniň wagtyndan öň garramagyna we pigment tegmillerine sebäp bolup bilýär. Bu barada “Izwestiýa” gazetine lukman-terapewt, “Inwitro-Priwolžýeniň”...

22431

Yssy howada haýsy içgileri içmek maslahat berilmeýär?

Yssy howada süýji içgilerden, mysal üçin, gazly suwlardan, miwe şiresinden we siroply kofeden ýüz öwürmek gerek. Şu maslahatlardan ugur alynmasa, saglygyň bilen bagly düýpli näsazlyklar ýüze çykyp biler diýip,...

32487

Bedende duzuň artykmaçlygynyň alamatlary mälim edildi

Teşnelik, ýadawlyk, işe ukyplylygyň peselmegi we semremek organizmde duzuň artykmaçlygyny görkezip biler. Bu barada dietolog Ýelena Solomatina gürrüň berdi diýip, MIR24 belleýär. Hünärmeniň aýtmagyna görä, organizmde...

28673

Gün urmasyndan nädip goranmaly?

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk ýagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär. TmCars.info yssy howada özüňi alyp barmak babatda Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň...

37875

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (27.06 — 03.07)

Indiki hepde Türkmenistanyň aglaba welaýatlarynda adatdan daşary yssy bolmagyna garaşylýar. Howa maglumaty gullugy käbir sebitlerde howanyň +47 derejä çenli gyzmagy mümkin diýip habar berýär. Emma hepdäniň dynç...

35025

Maýmyn mamasy pandemiýa diýlip yglan edildi

Bütindünýä saglygy goraýyş ulgamy (WHN) maýmyn mamasyny pandemiýa diýip yglan etdi. Bu barada guramanyň saýtynda aýdylýar diýip, Day.Az belleýär. Onuň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda 58 ýurtda maýmyn mamasynyň...

12818

Şu gün Daşoguzda täze hassahanalaryň birbada 2-si açylýar

Şu gün Daşoguz şäherinde 450 orunlyk köpugurly hassahananyň we 150 orunlyk onkologiýa hassahanasy gurlup ulanmaga berilýär. Bu barada Hökümetiň 26-njy maýda geçirilen göçme mejlisinde habar berildi. Nygtalyşy ýaly...

5985

Gebreýesus ikinji möhlete BSGG-niň ýolbaşçylygyna saýlandy

Tedros Gebreýesus ikinji gezek Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş direktorlygyna saýlandy diýip, BSGG-niň saýtynda habar berilýär. "Onuň täzeden saýlanmagy Ženewada geçen  75-nji Bütindünýä saglygy goraýyş...