14273

Mask Twitter-iň Meta garşy arzasyny tassyklady

Twitter-iň eýesi Ilon Mask kompaniýanyň 5-nji iýulda Twitter-iň bäsdeşi hökmünde görülýän Threads onlaýn platformasyny işe girizen Meta korporasiýasyna garşy kazyýete şikaýat bilen ýüz tutjakdygyny tassyklady....

4483

Samsung-yň ikinji çärýekdäki operasion girdeji 96% azaldy

Deslapky maglumatlara görä, Günorta Koreýanyň Samsung Electronics korporasiýasynyň umumy operasion girdejisi 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, takmynan, 96 göterim...

17742

Dünýädäki iň gymmat brendiň ady belli boldy

Amerikanyň Apple korporasiýasy ýene-de dünýäniň iň gymmatly brendine öwrüldi, onuň gymmaty 880 milliard dollardan geçýär, muňa Kantar BrandZ-yň geçiren gözlegleriniň netijeleri şaýatlyk edýär. Hasabatda: "Apple...

11477

Monakoda “Dünýäniň telekeçisi” kesgitlenildi

Monakoda geçirilen sylaglama dabarasynda EY-nyň “Dünýäniň telekeçisi 2023” halkara bäsleşiginiň ýeňijisi yglan edildi. Ol ýarym geçirijileri öndürmek üçin möhüm düzüm bölegi bolan kremniý plastinasyny çykarýan...

6243

Apple indi enjamlarynda Intel çiplerini ulanmaýar

Apple Intel prosessorlaryny ulanmakdan ýüz öwrüp, kompýuterleriniň öz ARM prosessorlaryna geçmegini üstünlikli tamamlady. Bu baradaky maglumat kompaniýanyň resmi web sahypasynda peýda boldy. Mac kompýuterlerine we...

25166

Reuters: Neuralink-iň bahasy 5 milliard dollara ýetdi

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehniki kompaniýasynyň bahasy, adamyň beýnisine çip ornaşdyrmak boýunça kliniki synaglary geçirmek üçin rugsat alandan soň, 5 milliard dollara barabar boldy. Bu barada Reuters  agentligi...

30109

Ilon Mask ýene-de dünýäniň iň baý adamy

Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň esaslandyryjysy, şeýle-de Twitter kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask Bloomberg agentliginiň wersiýasy boýunça dünýäniň iň baý adamlarynyň reýtinginde ýene-de birinji orna gaýdyp geldi...

5724

Riçard Brensonyň Virgin Orbit kompaniýasy işini bes etdi

Iňlis milliarderi Riçard Brenson tarapyndan esaslandyrylan, hemra uçurmak bilen meşgullanýan Virgin Orbit kompaniýasy batandygyny mälim edenden birnäçe aý soň, işini bes etdi. Bu barada BBC teleradioýaýlymlar korporasiýasy...

22150

Mask Tesla işe girjek her bir adamy hut özi makullar

Tesla-nyň baş direktory Ilon Mask kompaniýanyň täze işgärlerini, şol sanda potratçylaryny diňe hut öz şahsy tassyklamasy bilen işe aljakdygyny aýtdy. Praým agentliginiň habaryna görä, bu barada Reýter agentliginiň...

13983

Linda Ýakkarino Twitteriň täze baş müdiri boldy

NBCUniversal amerikan mediakorporasiýasynyň satuw boýunça öňki müdiri Linda Ýakkarino Twitter kompaniýasynyň baş müdiri wezipesini eýeledi. Bu barada Ilon Mask sosial ulgamdaky sahypasynda habar berdi diýip, TASS...

2642

Apple-iň girdejisi II maliýe çärýeginde 3% azaldy

Apple kompaniýasy ikinji maliýe çärýeginde girdejisini 3% azaltdy, ýöne görkeziji hünärmenleriň çaklamasyndan ýokary boldy. Bu barada interfax.ru habar berýär. Kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylyşy ýaly, 1-nji...

16440

Apple Braziliýada iPhone smartfonlaryny ýygnap başlady

Apple kompaniýasy Braziliýada iPhone 14 seriýasynyň smartfonlaryny ýygnap başlady. Gurluş San-Pauludaky Foxconn Brazil fabrikasynda ýygnalýar. Apple önümleriniň, şol sanda iPhone smartfonlarynyň önümçiliginiň köp...

2706

Microsoft öz markasy bilen gajetleri goýbermegi bes eder

Microsoft öz markasy bilen gajetleri we kompýuter esbaplaryny öndürmez. Bu barada The Verge neşiri ýazdy diýip, lentu.ru habar berýär. Microsoft-yň uly aragatnaşyk menejeri Den Leykok žurnalistler bilen söhbetdeşlikde...

17921

Mark Sukerbergiň baýlygy bir günde $10 mlrd artdy

Meta Platforms kompaniýasynyň esaslandyryjysy we baş müdiri Mark Sukerbergiň baýlygy 27-nji aprelde 10 mlrd dollar artyp, 87,3 mlrd dollara ýetdi diýip, Bloomberg hasaplaýar. Bu taryhda Sukerbergiň kapitalynyň...