18144

«Ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Ýylyň awtoulagy» (Car of the Year 2022) baýragynyň guramaçylary ýedi ýeňijini yglan etdiler. Şort-liste bäş sany elektromobil we içinden otlandyrylýan hereketlendirijili modeliň ikisi girdi.  Renault Austral bilen...

10022

Battista Hyper GT elektriki giperkary birnäçe rekordy goýdy

Kaşaň elektromobilini öndüriji kompaniýa bolan Automobili Pininfarina özüniň doly elektrikleşdirilen Battista Hyper GT giperkary bilen elektromobilleriň arasynda  tizligiň täze rekordyny goýandyny mälim etdi. Awtoulag...

20673

Toyota täze Innova 2023 kross-weni bilen tanyşdyrdy

Toyota kompaniýasy Hindistanyň we Indoneziýanyň bazarlaryna niýetlenen Kijang Innova miniweni äşgär etdi. Modeli prinsipial esasda täze platforma geçirdiler, güýç agregatynyň ýerleşişini we priwodyň tipini üýtgetdiler...

24586

2022-nji ýylyň iň ygtybarly awtoulaglary yglan edildi

Consumer Reports amerikan žurnaly (söwda dahylsyz Consumers Union guramasynyň neşiri) iň ygtybarly awtoulaglary çykarýan kompaniýalaryň ýyllyk reýtingini çap etdi. Şu ýyl sanawda öňdeligi Toyota bilen Lexus eýeledi...

13346

Hyundai täze Grandeur-yň häsiýetnamalaryny aýan etdi

Hyundai kompaniýasy Grandeur sedanynyň ýedinji nesliniň häsiýetnamasynyň syrlaryny doly açdy. Günorta Koreýada täze ulagyň bahasy 37,16 mln won-dan başlaýar. Awtoulagyň baza wersiýalary kuwwaty 198 at güýjüne we...

17081

Täze Toyota Prius tanyşdyryldy

Toyota kompaniýasy Priusyň gibrid modeliniň täze nesli bilen tanyşdyrdy. Bu barada brendiň metbugat gullugy habar berýär. Awtoulagyň TNGA-nyň täze platformasynda gurlandygy bellenilýär. Model inçe swetodiod farlaryna...

23803

Audi logotipini täzeledi

Audi kompaniýasy şereket logotipiniň dört halkadan ybarat täze şekiline geçýär. Soňky nusga görä, ol indi ýasy, ikölçegli bolar, bu ony has hem döwrebaplaşdyrar. Emblemanyň geometriýasy we onuň esasy elementleri...

11370

Täze Honda Accord 2023 tanyşdyryldy

Honda 2023 model ýylynyň doly täzelenen, turboüfleýjili 2 litrlik kuwwatly hereketlendirijisi aýrylan Honda Accord sedany bilen tanyşdyrdy. Gibrid transmissiýasy ep-esli gowulandyrylan, baza 1,5 litrlik hereketlendirijisi...

13747

Täze Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyryldy

Audi nemes kompaniýasy dört ýyl mundan öň goýberilen asyl nusgadaky e-tron-nyň mirasdüşeri bolan Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyrdy. Täze ulag elektriki platformada gurlan we öňki modeli bilen deňeşdirilende çynlakaý...

10288

27 dýumlyk ekranly täze Ford Explorer 2023 tanyşdyryldy

Hytaýda biçak meşhurlyk gazanan täze Ford Explorer 2023 wnedorožnigi ýaňy-ýakynda resmi ýagdaýda tanyşdyrylypdy.  Täze awtoulagyň 10 000 müňden gowragy sargyt edildi. Bu baha kategoriýasynda 47 müň dollardan agdyk...

9616

Toyota II maliýe çärýeginde arassa girdejisini 31% azaltdy

Ýaponiýanyň Toyota Motor awtoöndürijisi häzirki maliýe ýylynyň ikinji çärýeginde arassa girdejisini 31% azaltdy, bu bazar çaklamalaryndan hem ýaramazdyr diýip, interfax.ru habar berýär. Şol bir wagtyň özünde kompaniýa...

9706

Hytaýyň BYD-synyň arassa girdejisi 350% artdy

Hytaýyň iň iri elektromobil öndürijisi BYD ýylyň üçünji çärýeginde öz arassa girdejisiniň, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 350% artandygyny mälim etdi. Bu barada kompaniýanyň wekillerine salgylanýan...

8037

Kia täzelenen Sorento-ny hödürledi

Kia kompaniýasy ABŞ-nyň bazary üçin täzelenen Sorento krossowerini hödürledi. 2023-nji model ýylynyň awto nusgasy elýeter toplumlarynyň her birinde gowulandyrylan enjamlaşdyrma eýe boldy. LX-iň baza toplumynda...

18040

Mansory-nyň Rolls-Royce Phantom-y 1 million ýewro satylar

Nemes onlaýn-meýdançasyna meşhur Mansory atelýesiniň týunerleri tarapyndan modifisirlenen, heniz sürülmedik ekskluziw Rolls-Royce-i satlyga çykardylar. Köp sanly täzeden işlemeleriň dowamynda sedanyň kuzowyny karbon...

4485

Ford 2023-nji ýylda Fiesta hetçbegini önümçilikden aýrar

Ford konserniniň Ýewropa bölünmesi 2023-nji ýylda — modeliň peýda bolanyndan 46 ýyl we sekiz nesil geçensoň ykjam Fiesta-nyň maşgalasyny öndürmegini bes eder. Bu islegiň pese düşmegi we kompaniýanyň elektrifikasiýalaşdyrmaklyga...

8233

Toyota bz3 elektrosedanynyň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi

Toyota kompaniýasy bZ — sedan bZ3-iň elektriki hataryndan ikinji modeliň ilkinji resmi suratlaryny çap etdi. Dört gapyly ulag üç kompaniýanyň güýji bilen işlenip taýýarlandy: ýaponlara  BYD we FAW hytaý konsernlerindäki...

8685

Täze Nissan Juke 2023 tanyşdyryldy

Nissan kompaniýasy özüniň meşhur ykjam Juke krossowerini Awstraliýanyň bazary üçin täzeledi. 2023-nji model ýylynyň Nissan Juke 2023 krossoweri täzeden işlenen dizaýna we gowulandyrylan aerodinamikaly täze tehnologik...

3955

Hyundai çärýekdäki arassa girdejisini 5,1% azaltdy

2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde Günorta Koreýanyň Hyundai Motor Co. awtoöndürijisi arassa girdejisini ýyllyk hasabynda 5,1% - 1,411 trln wona çenli ($987,3 mln) azaltdy. Bu barada kompaniýa salgylanyp, Interfax...

19653

Toyota Corolla 2022-nji ýylyň iň geçginli awtoulagy boldy

Toyota Corolla 2022-nji ýylda dünýäde iň geçginli awtoulaga öwrüldi. Focus2move seljerijileriniň hasaplamalary boýunça, üstümizdäki ýylyň ýanwar aýyndan iýul aýyna çenli onuň 629 müň sanysy satyldy. Meşhurlyk boýunça...