Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (18.07 — 24.07)

  • 18.07.2022 07:42
  • 55483
Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (18.07 — 24.07)

Şu hepde Türkmenistanda adatdan daşary yssy bolar, diýip howa maglumaty gullugy habar berýär. Ýurdumyzyň käbir sebitlerinde temperaturanyň +47 derejä ýetmegi mümkin. Birentek ýerlerde şemalyň tizligi sekuntda 19 metre ýeter.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbe güni +43 dereje yssy bolar. Sişenbe we çarşenbe günleri howanyň temperaturasy +41 - +42 derejede saklanar. Penşenbe güni howa +44 derejä çenli gyzar, anna güni hem howanyň ýagdaýy şeýleräk bolar. Dynç günleri howur biraz peselip, şenbe güni howa +42 we ýekşenbe güni +41 dereje bolar diýip çaklanylýar.

Balkan welaýatynda duşenbede we sişenbede temperatura +43 derejede saklanar, çarşenbe güni bolsa +44 derejä çenli gyzar. Howa maglumaty gullugy penşenbe güni howanyň aňrybaş temperaturasynyň +40 derejä, anna güni bolsa +38 derejä çenli peselmegine garaşylýar diýip habar berýär. Şenbe güni temperaturanyň +39, ýekşenbe güni bolsa +35 derejelerde saklanmagyna garaşylýar.

Daşoguz welaýatynda hepdäniň başyndan başlap howa kem-kemden gyzar — duşenbe güni +42, sişenbe güni +43, çarşenbe güni +44, penşenbe güni +46, anna güni bolsa +47 dereje yssynyň bolmagyna garaşylýar. Diňe dynç günleri howur biraz peselip, şenbe güni howa +44 we ýekşenbe güni +43 dereje bolar. Şeýle hem dynç günleri şemalyň  güýçlenmegine, tizligi sekuntda 17 metre ýetmegine garaşylýar.  

Mary welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri aňrybaş temperaturanyň +43 dereje bolmagyna garaşylýar. Hepdäniň ilkinji günleri şemalyň tizligi sekuntda 16 metre ýetmegi mümkin. Çarşenbe we penşenbe günleri howa +45 derejä çenli gyzar, şemalyň tizligi bolsa sekuntda 15 metre ýeter. Anna güni +47 dereje yssy bolar. Şenbe güni yssy biraz düşüşip, howa +44 dereje bolsa-da, ýekşenbe güni ýene gyzyp başlar we +46 derejä çykar.  

Lebap welaýatynda tutuş hepdäniň dowamynda tizligi sekuntda 15 - 19 metre ýetýän şemalyň bolmagyna garaşylýar. Duşenbe we sişenbe günleri howanyň derejesi +44-de saklanar. Çarşenbe we penşenbe günleri howa +45 derejä çenli gyzar. Anna güni +47 derejä çenli yssy bolmagy mümkin. Dynç günleri temperatura +46 dereje bolar diýip garaşylýar.

Yssy günlerde ir sagat 10-dan öýlän sagat 17-ä çenli açyk howa çykmak maslahat berilmeýär, bu aýratynam ýürek-damar ulgamynyň kesellerinden ejir çekýänlere, gartaşan adamlara we kiçi ýaşly çagalara degişlidir. Şeýle hem bedende suwuň ýeterlik mukdarda bolmagy üçin köpräk suw içmelidir. 


düýn 01:06
39825

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

14.11.2022 20:46
40696

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22520

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34632

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...