Salon Kushetka Кушет

Goşmaça

Beyiklik 70sm ini 60 sm uzynlygy 180 sm ayagy yygnalyar podushkasy yokary asak edip bolyar. baha 1599manat Asgabat ici bolsa eltip beryan.

Ýeri: Ашхабад
Bahasy:1600 TMT
Senesi: 03.11.2019
Telefon belgi: 99362616261