Özbegistan gümrük amallaryny ýeňilleşdirýär we daşary söwda şertnamalarynyň täze görnüşi girizýär

Özbegistan gümrük amallaryny ýeňilleşdirýär we daşary söwda şertnamalarynyň täze görnüşi girizýär

Ministrler Kabineti “Gümrük dolandyryşyny we amallaryny mundan beýläk hem ýeňilleşdirmek boýunça goşmaça çäreler barada” karar kabul etdi. Bu barada Trend habar berýär.

2021-nji ýylyň 1-nji awgustyndan:

  • gümrük düzgüniniň talaby boýunça daşary ýurtly müşderi bolmasa-da, gaýtadan işlemek boýunça amallara rugsat berilýär;
  • telekeçä daşary ýurtlardan çig mal satyn almaga we gümrük paçlaryny tölemezden Özbegistanyň çäginde gaýtadan işlenenden soň, islendik daşary ýurt hyzmatdaşyna satmaga mümkinçilik berýän daşary söwda şertnamalarynyň täze görnüşleri girizilýär;
  • içerki eksport ediji guramalara daşary ýurtlardan önüm satyn almaga we import etmezden göni üçünji ýurda satmaga rugsat berilýär;
  • üpjünçilik şertnamasynyň eksport şertnamasy, satyn alyş şertnamasynyň satuw şertnamasy bilen baglanyşykly bolmagy üçin gözegçilik düzgüni giriziler;

Mundan başga-da, daşary söwda şertnamalarynda we inwoýslarda töleg walýutasynyň taraplaryň ylalaşygy boýunça kesgitlenýändigi görkezilýär (öň ol daşary ýurt walýutasyndady).

Şeýle-de, daşary söwda amallaryny görkezýän 2 sanly şertnamalar hem goşuldy:

  • 16-import şertnamasy;
  • 17-eksport şertnamasy;
  • 18-satyn alyş şertnamasy;
  • 19-satmak şertnamasy.