Türkmenistan bilim edaralarynyň işini kämilleşdirýär

Türkmenistan bilim edaralarynyň işini kämilleşdirýär

13-nji ýanwarda geçirilen iş maslahatynda bilim ministri O.Gurbanow häzirki döwürde ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinde okuwyň ikinji ýarym ýyllygyna görülýän taýýarlyk işleri, ýokary okuw mekdeplerde gyşky synaglaryň dowam edýändigi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, gyş günlerinde mekdepleriň we beýleki bilim ojaklarynyň ýyladyş ulgamynyň işine möhüm ähmiýet berilýär. Şol birwagtyň özünde umumybilim berýän mekdepleriň okuw gollanmalarynyň, degişli bilim esbaplarynyň üpjünçilik derejesi yzygiderli gözegçilikde saklanylýar. Şol birwagtyň özünde mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak wezipelerine möhüm ähmiýet berilýär. Ministr bellenilen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda alnyp barylýan işleri netijeli dowam etmek, bilim edaralarynyň işini kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça zerur işleriň alnyp barylýandygyny habar berdi.
Iş maslahatynyň barşynda wise-premýer M.Geldinyýazowyň hasabatynda belleýşi ýaly, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmek, ony hil babatda dünýäniň ösen derejesine çykarmak, şol birwagtyň özünde ýaş alymlaryň ylmy açyşlary üçin zerur şertleri döretmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Şunlukda, bu ugra sanly ulgamy ornaşdyrmak, bilimiň derejesini ýokarlandyrmak, hünär taýdan kämilleşdiriş meselelerini işjeňleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda hemmetaraplaýyn işler alnyp barylýar.
Bilim edaralarynyň işini yzygiderli kämilleşdirmek maksady bilen, oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçil tehnologiýalar işjeň ornaşdyrylmalydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy we bu babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.